Motor-life-skills of toddlers: a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist

Författare
Moser, T., & Reikerås, E.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal 24, 115-135.
År
2016
ISBN
29255324

Syfte

Studien undersöker om det är skillnad på pojkars och flickors motoriska färdigheter i vardagsuppgifter (motor-life-skills) i förskoleverksamheten. Barn använder sina motoriska färdigheter till att lösa vardagsuppgifter, till exempel att ta på sig kläderna, tvätta händerna, klippa med sax och spela boll på lekplatsen.

Resultat

Det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. Flickorna har generellt bättre motoriska färdigheter än pojkarna i de vardagsuppgifter som mättes med checklistan EYMSC.

Flickorna får signifikant bättre resultat på tre av fyra motoriska områden: förmåga till självhjälp, skrivbordsfärdigheter och generella klassrumsfärdigheter. Förmåga till självhjälp innebär att barnen till exempel klarar att ta på sig kläderna, tvätta händerna samt äta och dricka. Skrivbordsfärdigheter innebär att barnen har finmotoriska färdigheter, till exempel att de kan hantera sax och lim samt vika papper. Generella klassrumsfärdigheter innebär att barnen kan sitta korrekt och stilla på en stol, att de kan går runt utan att stöta till andra barn och att de kan följa anvisningar från en vuxen. Studien visar att båda könen har lika goda motoriska färdigheter som behövs på lekplatser utomhus, till exempel delta i bollspel, klättra, hoppa, springa eller gå balansgång.

Design

Materialet samlades in 2008 i samband med ”Stavangerprojektet - Det lärande barnet”. 1 083 barn i åldrarna 30–33 månader fick sina motoriska färdigheter i vardagsuppgifter i verksamheten mätta – 527 flickor och 556 pojkar. Två vuxna som barnet kände väl observerade oberoende av varandra barnet med hjälp av checklistan ”Early Years Movement Skills Checklist” (EYMSC). Syftet var att observera barnet i vardagssituationer utan att påverka det. Enligt författarna mäter checklistan barnets motoriska färdigheter i en vardagsmiljö tillsammans med vuxna som barnet känner väl, och ger en bild av hur barnet klarar sig motoriskt i förskoleverksamehten.

Referenser

Moser, T., & Reikerås, E. (2016). Motor-life-skills of toddlers: a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist. European Early Childhood Education Research Journal 24, 115-135.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning