Young children's enactments of human rights in early childhood education

Författare
Quennerstedt, A.
Källor
International Journal of Early Years Education 24(1), 5-18.
År
2016
ISBN
27392527

Syfte

Studien undersöker hur mänskliga rättigheter blir en del av och påverkar små barns vardag i förskolan, och hur barn i åldern 1–3 år utövar mänskliga rättigheter i verksamheten. Ambitionen är att utgå från barnens perspektiv – därför är barnen och deras handlingar i fokus.

Resultat

Barnen utövar ofta tre typer av mänskliga rättigheter på förskolan:
(1) rätten till ägande, (2) rätten till inflytande och (3) rätten till likabehandling och lika värde.

De tre typerna valdes ut av forskarna. Enligt dem utövar barnen de tre rättigheterna på olika sätt, som också varierar beroende på med vilken självsäkerhet det enskilda barnet tar initiativ, kommunicerar och hävdar sin vilja.

Studien visar att rätten till ägande är en alltid närvarande rättighetstyp på förskolan, och att rätten till ägande kompliceras av att de flesta saker på förskolan tillhör verksamheten och inte någon enskild person. Barnen måste därför förhålla sig till att vara tillfälliga ägare av verksamhetens saker, och barnen arbetar hårt med att förstå de komplexa principerna bakom ägande, och hur de ska utöva ägande på förskolan. Barnen förlänger det tillfälliga ägandet av leksaker och olika föremål, som kuddar. De vanligaste interaktionerna är att 1) bli tillfällig ägare till ett föremål och 2) hålla fast ägandet av något som barnet är tillfällig ägare av.

Forskarna ser att det finns skillnader mellan barnen när det gäller sättet de interagerar på i förhållande till ägande, och hur ofta de interagerar. Barnens utövande av ägande är ofta osäker, och barnens handlingar formas ofta av en kombination av följande fem positioner: (1) ägande genom att ta saker som ingen använder, 2) ägande genom att ta saker från andra, 3) att kräva äganderätten på ett högljutt och fysiskt sätt, 4) att frånsäga sig äganderätten när saker tas ifrån en och 5) vara lyhörd för andras ägande.

Resultatet visar att rätten till inflytande, dvs. rätten att bli hörd och visad hänsyn till, också är en starkt närvarande rättighetstyp för små barn på förskolan. När de flesta barn utövar rätten till inflytande präglas de av beslutsamhet och handling, för att få andra att lyssna på deras åsikter och visa hänsyn till dem. Också här menar forskarna att det är skillnad på barnens sätt att utöva sina rättigheter. Många av barnen handlar självsäkert för att nå inflytande i en given situation, medan andra är mer reserverade: De reserverade barnen tar visserligen initiativ och kommunicerar sin vilja, men deras signaler är osäkra och svaga, och de uppfattas därför inte alltid av pedagogerna.

Studien visar att barnens interaktioner med andra i verksamhetern involverar situationer där frågor om likabehandling och lika värde dyker upp. Ett fenomen på förskolan som enligt författarna är nära förknippat med lika värde är situationer med turtagning, där vissa grundregler måste följas eftersom inte alla barn kan göra samma sak. Forskarna menar att grundreglerna för turtagning oftare aktualiseras i vissa delar av verksamheten, till exempel vid gungorna, och att barnen reagerar på normer för lika värde på olika sätt. Enligt forskarna utövar barnen rätten till likabehandling och lika värde från positioner som 1) erkänner barnets eget värde och 2) favoriserar barnets eget värde.

Design

Materialet består av observationer av totalt 18 barn i åldern 1–3 år. Observationerna gjordes i en förskolegrupp under tre veckor i totalt 60 timmar. Fokus var på situationer och interaktioner, där barnens handlingar kan ses som uttryck för mänskliga rättigheter. Forskarna observerade olika situationer som fri lek, måltider, vuxenstyrda aktiviteter och utomhusaktiviteter. Forskarna växlade mellan passiv observation, utan interaktion med barnen, och aktiv observation, till exempel genom att delta i en lek eller hjälpa barnen. Materialet har analyserats med utgångspunkt i teorier om mänskliga rättigheter och barndomssociologi.

Referenser

Quennerstedt, A. (2016). Young children's enactments of human rights in early childhood education. International Journal of Early Years Education 24(1), 5-18.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet