Technology education in preschool: providing opportunities for children to use artifacts and to create

Författare
Sundqvist, P., & Nilsson, T.
Källor
International Journal of Technology and Design Education.
År
2016
ISBN
27988686

Syfte

Studien undersöker vad förskolepersonalen anser ingår i arbetet med teknik på förskolan. Forskarna betraktar konstruktion som en del av lärandet om teknik, genom att det handlar om att konstruera och upptäcka hur olika saker fungerar.

Resultat

Förskolepersonalen anser att följande sju kategorier ingår i arbetet med teknik på förskolan:

  • Föremål och system i barns närmiljö. Den här kategorin beskrivs av de flesta medarbetare. Det viktigaste är att barn ska kunna använda både vardagsföremål och tekniska föremål. Vardagsföremål kan till exempel vara sax, blixtlås och hjul, och tekniska föremål kan vara dator, surfplatta och digitalkamera. Barnen ska få kunskap om föremålen och vad de kan användas till, vilket kräver att barnen plockar isär föremålen för att se vilka delar de består av, hur delarna hänger ihop och vilken mekanik som ligger bakom.
  • Bygga och skapa. Det är viktigt för förskolepersonalen att låta barnen använda olika material, som de kan bygga eller skapa något med. På samma sätt är det viktigt att uppmana barnen att vara kreativa genom att hantera material som passar till konstprojekt eller konstruktionsprojekt. Några medarbetare menar att barnen får kunskap om konstruktion genom bygglekar, till exempel vilka konstruktioner som är stabila och vilka som är instabila. Många medarbetare ger uttryck för att barnen själva ska ta initiativ till de kreativa aktiviteterna, inte de vuxna.
  • Problemlösning. Enligt några medarbetare är problemlösning en del av arbetet med teknik på förskolan. Det innebär till exempel att barnen ska ställas inför vardagsutmaningar, som de kan lösa själva eller med hjälp av vuxna.
  • Teknikkonceptet. Några medarbetare menar att det är viktigt för barnen att veta vad teknik är. De måste förstå att teknik inte är komplicerat, utan att det är en del av deras vardag.
  • Experiment. Några medarbetare menar att experiment kan vara ett exempel på tekniska aktiviteter. De beskriver däremot inte specifikt vad det innebär.
  • Tekniska och motoriska färdigheter. Några medarbetare använder också ordet teknik för att beskriva barnens generella motoriska färdigheter, till exempel att kunna klättra.
  • Naturvetenskap. Några medarbetare beskriver naturen i stället för teknik. De beskriver till exempel hur man kan observera en blomma tillsammans med barnen.

Förskolepersonalen tycker att föremål är viktiga för deras arbete med teknik på förskolan. Hur teknik specificeras i läroplanen återges bara delvis av medarbetarna, och några av de kategorier som medarbetarna nämner ingår inte alls i läroplanen (till exempel motoriska färdigheter och naturvetenskap). Ytterst få medarbetare påpekar att barns lek och medarbetarnas stödjande roll är viktiga i arbetet med teknik.

Design

Materialet samlades in med hjälp av ett frågeformulär med öppna frågor om innehåll och aktiviteter i arbetet med teknik på förskolan. Frågeformuläret skickades till 10 procent av förskolorna i en kommun. 102 medarbetare på förskolorna svarade på frågorna. Svaren analyserades med hjälp av en innehållsanalys.

Referenser

Sundqvist, P., & Nilsson, T. (2016). Technology education in preschool: providing opportunities for children to use artifacts and to create. International Journal of Technology and Design Education. DOI: 10.1007/s10798-016-9375-y.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning