Sharpening the Focus on Numbers and Counting: Preschool Educators Differentiating Aspects of Mathematical Knowledge for Teaching

Författare
Björklund, C., & Alkhede, M.
Källor
Mathematics Teacher Education and Development, 19(3), 117-134.
År
2017

Syfte

Studien undersöker hur personal i förskolan uppfattar tal och räkning som innehåll i lärandet på förskolan, och hur deras uppfattningar utvecklas under en längre period med återkommande reflekterande gruppdiskussioner. Författarna söker kunskap om hur personalen lär sig att skilja ut tal och räkning som innehåll i lärandet i förskolepraxis och aktiviteter som de själva planerar och utför och sedan diskuterar och utvärderar i ett gemensamt forum. Studien uppmärksammar alltså inte personalens kunskaper om matematik generellt.

Resultat

Forskarna finner att det under fortbildningskursen sker en generell utveckling av deltagarnas uppfattningar från en mycket allmän uppfattning av tal och räkning, mot en större kunskap och ett skärpt fokus på tal och räkning som ett självständigt innehåll i lärandet på förskolan. Detta visar sig i att deltagarnas dokumenterade praktik och aktiviteter ändrar sig och blir mer fokuserade under fortbildningskursen.

Många av de första dokumentationerna i studien visar aktiviteter och leksituationer där deltagarna antar att tal och räkning ingår, men där deltagarna lägger större vikt vid andra aspekter än matematik, som att barnen ska kunna berätta vilken kopp som är störst eller hur barnen ska sortera pinnar i en lång rad för att uppmuntra diskussioner om placering (framför, bakom).

Enligt författarna visar de första dokumentationerna generellt situationer där barnen ska använda räkning som en strategi att lösa uppgifter, där de ska känna till ”hur många föremål”. Det resulterar i att barnens kunskap om tal och räkning visserligen uttrycks och används, men inte görs till föremål för undersökningar av en djupare mening bakom tal och räkning.

Analysen visar att deltagarnas dokumentationer ändrar fokus så småningom. De senare dokumentationerna ger enligt författarna många fler möjligheter till lärande, eftersom fokus i högre grad riktas mot barnens process med att skapa mening av innehållet i lärandet.

Tal och räkning blir till ett självständigt innehåll i lärandet, som att ordna olika föremål baserat på mängden och sedan knyta dem till tal. Ett spel dokumenterades också: ”Ormen i asken” där barnen ska komma på hur många pärlor (av tio) som är gömda i asken genom att räkna hur många pärlor som är utanför asken. Enligt författarna har de senare dokumentationerna därmed ett klart lärandemål, genom att de är riktade mot själva processen med att skapa mening av tal som är organiserade på olika sätt för att utmana barnens uppfattningar om tal och bruket av räknestrategier.

Enligt författarna är den här förändringen i deltagarnas uppfattningar ett viktigt resultat, eftersom det antyder att deltagarna under en längre period med reflekterande gruppdiskussioner förmår att skilja ut aspekter på tal och räkning som innehåll i lärandet, vilket de inte kunde från början. Slutsatsen av detta är att en kollektiv tillgång till lärande kan var gynnsam i den meningen att nya aspekter hamnar i fokus och påverkar personalens reflektiva praxis.

Design

En kommun genomförde fokusgruppsdiskussioner med åtta förskoleanställda från fyra förskolor. Fokusgrupperna var en del av en fortbildningskurs som skulle främja förskolepersonalens kollektiva lärande om matematik i förskolan. Totalt sex gruppdiskussioner genomfördes under åtta månader. Varje gruppdiskussion varade i 2,5 timmar och utgick från personalens egen dokumentation av förskolepraxis och aktiviteter som innehöll tal och räkning. Totalt 40 dokumentationer, som fotografier, videoinspelningar och berättelser presenterades och diskuterades. Dokumentationerna är det primära datamaterialet i den här studien. Med utgångspunkt i lärandeperspektivet inspirerat av Ference Martons Variation Theory analyseras innehållet i lärandet som det kommer till uttryck i personalens dokumentationer och hur personalen uppfattar att innehållet i lärandet utvecklas över tid.

Referenser

Björklund, C., & Alkhede, M. (2017). Sharpening the Focus on Numbers and Counting: Preschool Educators Differentiating Aspects of Mathematical Knowledge for Teaching. Mathematics Teacher Education and Development, 19(3), 117-134.

Uppdragsgivare

Studien är en del av ett större forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet.