The Relationship between Classroom Quality-Related Variables and Engagement Levels in Swedish Preschool Classrooms: A Longitudinal Study

Författare
Castro, S., Granlund, M., & Almqvist, L.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135.
År
2017

Syfte

Studien undersöker förhållandet mellan förskolekvalitet och barns engagemang i svensk förskola. Förskolekvalitet och barns engagemang bedöms i den här studien utifrån observationsverktyget CLASS (The Classroom Assessment Scoring System), som mäter kvaliteten på de aktiviteter och interaktioner som pågår i barngruppen på förskolan. CLASS är indelat i tre överordnade områden:

  • Känslomässigt stöd, som klimatet i gruppen samt pedagogernas lyhördhet och hänsynstagande till barnperspektivet.
  • Organisering av barngruppen, som system för fostran samt rutiner, variation och struktur i lärandet.
  • Stöd för lärande, som begreppsutveckling, återkoppling och språkbruk.

Barns engagemang bedöms på gruppnivå genom att observera till exempel barnens fokus och deltagande i förskolans olika aktiviteter, samt deras kontakt med andra barn och lust att leka med tillgängliga material på förskolan.

Studien besvarar följande forskningsfrågor: Vilka ändringar görs i känslomässigt stöd, organisering av barngruppen och stöd för lärande samt barnens engagemang över tid? På vilket sätt kan känslomässigt stöd, organisering av barngruppen och stöd för lärande förutse barngruppens engagemang över tid? Vad karaktäriserar de mönster man funnit i engagemang och förskolekvalitet?

 

Resultat

Forskarna bedömer att de observerade förskolegrupperna karaktäriseras av en relativt hög grad av känslomässigt stöd, organisering av barngruppen och stöd för lärande, liksom att barnens engagemang också generellt är på en hög nivå. Men resultatet visar att medan nivån för de tre områdena känslomässigt stöd, organisering av barngruppen och stöd för lärande ökar över tid, så ligger barnens engagemang kvar på samma nivå. Det kan enligt författarna bero på att barnens engagemang generellt ligger högt. Analysen visar också att känslomässigt stöd är den starkaste indikatorn på att förutse barns engagemang över tid. Enligt författarna visar resultatet att svensk förskola har hög kvalitet, särskilt när det gäller pedagogernas känslomässiga stöd till barnen, vilket förklarar barnens höggradiga engagemang.

Design

Det empiriska materialet består av CLASS-observationer av 165 förskollärare från 55 förskolegrupper. Datainsamlingen föregicks av att pedagoger och barn observerades i olika vardagsaktiviteter. Observationerna var inte riktade mot enskilda barn, utan mot barngruppen som helhet. De observerade barnen var 1–5 år. Barngruppens engagemang blev också bedömd utifrån CLASS-systemet, medan bakgrundsinformation om pedagogerna samlades in genom ett frågeformulär. Observationerna genomfördes två gånger i varje förskolegrupp med 12 månaders mellanrum, vilket gav möjlighet att studera utvecklingen av engagemanget och förskolekvaliteten över tid.

Referenser

Castro, S., Granlund, M., & Almqvist, L. (2017). The Relationship between Classroom Quality-Related Variables and Engagement Levels in Swedish Preschool Classrooms: A Longitudinal Study. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet