Leadership for learning in the preschool: preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work

Författare
Håkansson, J.
Källor
Educational management administration & leadership, 1-18.
År
2017

Syfte

Studien undersöker förskolechefers förståelse av sitt eget arbete och ledarskap med hänsyn till systematiskt kvalitetsarbete. Studien använder begreppet systematiskt kvalitetsarbete för att beskriva uppföljning och utvärdering av läroplanens mål och riktlinjer som bidrar till professionell utveckling och bättre kvalitet på förskolorna.

 

Resultat

Resultatet visar att förskolecheferna betraktar systematiskt kvalitetsarbete som en pågående process, där de balanserar mellan respektive kommuns krav på systematiskt kvalitetsarbete och den egna förskolans eget kvalitetsarbete. Förskolecheferna ger uttryck för att dokumentationsmetoder som intervjuer med barnen och enkät till föräldrar samt externa krav på återkoppling är acceptabla. Samtidigt använder förskolecheferna dokumentationsmetoderna på ett sätt som ger mening i styrningen av deras egen förskola. På så sätt blir förskolechefernas självständiga arbete med systematiskt kvalitetsarbete i hög grad påverkat av förskolepersonalens olika hållningar och förståelser samt den kultur som existerar i respektive förskola. Slutligen visar resultatet att förskolecheferna har utvecklat mer eller mindre långsiktiga strategier, så att de bättre kan kommunicera sina förväntningar på systematiskt kvalitetsarbete till förskolepersonalen.

Design

Studien utgår från intervjuer med 11 förskolechefer i sex olika kommuner. Intervjufrågorna tar upp tre komponeneter:

  • förskolans generella och interna förhållanden, där till exempel fördelning av arbetsuppgifter ingår
  • processer, till exempel vilka strategier förskolecheferna använder i sitt systematiska kvalitetsarbete
  • resultat, där förskolecheferna bland annat ombads att ge exempel på hur deras ledarskap kan leda till professionell utveckling hos förskolepersonalen.

Dessutom har författaren samlat in förskolechefernas egna dokument som beskriver förskolans systematiska kvalitetsarbete. De analyseras inte självständigt men används som stöd till analysen av intervjumaterialet, som består av 11 intervjuer om 60–70 minuter. Intervjuerna analyseras utifrån forskningsfrågorna och de tre ovanstående komponenterna.

Referenser

Håkansson, J. (2017). Leadership for learning in the preschool: preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work. Educational management administration & leadership, 1-18.
DOI: 10.1177/1741143217732794