Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

Författare
Nilsen M.
Källor
Göteborgs universitet
År
2018

Syfte

Syftet är att undersöka hur förskolebarn och förskollärare interagerar med surfplattor och appar och att bidra till en kritisk diskussion kring den digitala teknikens roll i förskolan. Studien undersöker och diskuterar vilken roll och funktion digitala tekniker spelar i förskolekontexten. Studien utgår från följande frågeställningar: 1. Vilka typer av aktiviteter utvecklas när förskolebarn och deras lärare använder datorplattor och appar i förskolan? 2. Hur används datorplattor och appar och hur ser förskolebarnens och lärarens deltagande ut i aktiviteter som inbegriper datorplattor och appar? 3. Vilka pedagogiska och samhälleliga implikationer har användningen av datorplattor och appar i förskolan?

Resultat

Resultaten visar att surfplattorna och apparna används på olika sätt och i olika syften beroende på barnens påverkansmöjligheter i aktiviteterna. I de studerade förskoleaktiviteterna ger barn och lärare uttryck för olika incitament för användning av tekniken. Därmed har de olika syn på aktiviteten, vilket gör det svårt att etablera intersubjektivitet. Författaren menar att läraren fyller en central funktion i dessa aktiviteter genom att ge stöd och styra interaktionen. Resultaten visar också att lärare använder appar som ersättning för icke-digitala hjälpmedel och som incitament för att barnen ska delta i lärandeaktiviteter. Enligt författaren bidrar resultaten till en kritisk diskussion om vad som händer när surfplattor och appar används i olika aktiviteter.

Design

Studien består av 4 delstudier. I samtliga delstudier användes videoobservation som primär datainsamlingsmetod. I delstudie 1–3 användes även intervjuer och informella samtal med förskollärare samt fältanteckningar. Delstudie 4 är en designexperimentstudie och det empiriska materialet utgörs av endast videoobservationer. Totalt har observationer gjorts av 42 och 6 förskollärare. Dataunderlaget har sedan analyserats genom interaktionsanalys ur ett sociokulturellt perspektiv.

Referenser

Nilsen M. (2018). "Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan". Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.