Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity

Författare
Beery, T. & Jørgensen, K. A.
Källor
Environmental education research, 24(1):13-25.
År
2018

Syfte

Studien undersöker det potentiella sambandet mellan naturupplevelser i barndomen och förståelsen för biologisk mångfald. Studien består av två studier som integreras och presenteras som fönster in i barndomens naturupplevelser för att belysa viktiga aspekter av barns sensoriska lärande.

Resultat

Resultaten stödjer tanken på att upplevelsen av biologisk mångfald och reell barndomsinteraktion, med variation och mångfald med levande och icke-levande ting från naturen, ger barn viktiga inlärningsmöjligheter, inklusive förståelsen för vad biologisk mångfald är. Resultaten stöder en praxis med rik sensorisk miljöutbildning och betonar den praktiska betydelsen av att ha tillgång till naturen under barndomen.

 

Design

Studien består av två olika delstudier. Studie 1 genomfördes i Sverige och datamaterialet bestod av semistrukturerade intervjuer med 13 studenter som ombads dela med sig av sina barndomsminnen från naturen. I studie 2 genomfördes direkta observationer, informella samtal och fotodokumentation av barns lek och utforskande i en utomhusförskola i Norge. De 36 barnen i urvalet var mellan ett och sex år gamla och observerades i utomhuslek under en period på tio månader.

Referenser

Beery, T. & Jørgensen, K. A. (2018). “Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity”. Environmental education research, 24(1):13-25. 

Uppdragsgivare

Ingen uppgift