Support of language and communication in the ´Tambour situation´ in Swedish preschools

Författare
Nordberg, A
Källor
Early Child Development and Care, 191(5):699-712
År
2019

Syfte

Studiens mål var att undersöka hur barns språkutveckling kan stödjas av personal på svenska förskolor i ”Tambur-situationen”. ”Tambur-situationen” är det område på förskolan där föräldrarna lämnar barnen i förskolan och anses vara en övergång mellan den privata och den offentliga sfären. Studien undersöker kommunikations- och språkvänliga förhållningssätt från personal som riktar sig till barn på svenska förskolor i ”Tambur-situationen”.

Två frågeställningar ställdes: (1) På vilka sätt har stödet för språk och kommunikation från förskolepersonal förändrats i ”Tambur-situationen” före och efter strukturerade kollegiala diskussioner och reflektioner? (2) Har den fysiska språkinlärningsmiljön och språkinlärningsinteraktionerna i ”Tambur-situationen” sett olika ut före och efter strukturerade kollegiala diskussioner och observationer med ett observationsverktyg?

Resultat

Studiens resultat indikerar att språkinlärningsmiljöer (”Language Learning Environment”) fick högre poäng än språkinlärningsinteraktioner (”Language Learning Interactions”). Medarbetarna spelar en viktig roll för utvecklingen av barns språk och språkutveckling samt en viktig roll i den språkmiljö som ligger till grund för barnen i förskolan. Studien visar att ställningar kan hjälpa barn med språk och språkutveckling i en förskolekontext.

Design

Barn mellan 1 och 5 år observerades genom videoinspelningar. Inspelningarna gicks igenom av personalen med fokus på språkpraxis i situationerna och analyserades med hjälp av ett observationsverktyg som identifierade stödet för barnens språkanvändning och hur det kan vidareutvecklas. Efter sex veckor gjordes nya videoobservationer som jämfördes med de första inspelningarna. Studien har en forskning med mixed-methods, där deriverade data från videoobservationer kompletterades med kvalitativa beskrivningar från förskolepersonalen. Observationerna av ”Language Learning Envionment” och ”Interactions” ägde rum i nio förskolors ”Tamburer”.

Referenser

Nordberg, A. (2019). “Support of language and communication in the ´Tambour situation´ in Swedish preschools." Early Child Development and Care, 191(5):699-712.