Framtidsfantasier – Kampen om barnets bästa

Författare
Sotevik, L.
Källor
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, 23(3-4):47-72
År
2019

Syfte

Den här artikeln undersöker förhållandet mellan homosexualitet och föreställningar om barn och barndom. Utifrån queerteori och barndomssociologi tillämpas ett kritiskt perspektiv på ålder och sexualitet vilket presenteras som en ”barnslig queerteori”. Artikeln utgår från två olika barndomsarenor: förskolan och barnkulturen.

Resultat

Slutsatsen är att i både förskolan och vuxnas reaktioner på barns kultur passerar heterosexualitet obemärkt, medan queerhet görs till något uppseendeväckande eller avvikande. Förhållandet mellan queerhet och barndom kan betraktas som något eftersträvansvärt samtidigt som det ifrågasätts. Artikeln beskriver detta som villkorad queerhet, och barnet och barndomen som arenor för diskussioner kring barnets bästa och förhandlingar kring barnets önskvärda framtid.

Design

Forskaren har gått igenom tidigare studier samt intervjuat fem pedagoger och en förskolechef. Därutöver har forskaren analyserat ett nummer av barntidningen Bamse där ett homosexuellt par porträtteras. Utifrån ett kritiskt perspektiv i fråga om ålder och sexualitet diskuterar artikeln vilka normaliseringar av barndom och heterosexualitet som skapas och hur dessa normaliseringar påverkar hur andra sexualiteter inkluderas på de två barnarenor som beskrivs i materialet.

Referenser

Sotevik, L. (2019). «Framtidsfantasier – Kampen om barnets bästa». Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, 23(3-4):47-72.