Grasping the Essence of a Science Activity by Using a Model of Pedagogical Reasoning and Action

Författare
Larsson J.
År
2018

Syfte

Studien försöker definiera hur vetenskapligt innehåll förklaras på en förskola och utgår från följande frågeställning: På vilket sätt presenteras det vetenskapliga innehållet av förskolläraren och huDataunderlaget utgörs av videoobservation av en 45 minuter lång aktivitet med 1 förskollärare och 4 förskolebarn (2 pojkar och 2 flickor) där läraren leder en autentisk aktivitet och sjunkande och flytande båtar. Barnen är 4–6 år gamla. Aktiviteten ingick i ett större tematiskt projekt om båtar. Data från observationen har transkriberats och därefter analyserats enligt MPRA-modellen med ett tvådelat fokus: 1. den presenterade modellen används som tolkningsram för att tydliggöra olika aspekter av lärarens hantering av aktiviteten, 2. konceptet dialektiska processer används för att skapa en djupare förståelse av aktiviteten.  r görs det relevant för barnen? 

Resultat

Studien visar att det vetenskapliga innehållet framhävs genom olika metoder. Resultaten visar att innehållet införlivas i olika kreativa aktiviteter där barnens förslag på vad som ska göras ges avgörande betydelse. Förhållningssättet till det vetenskapliga innehållet utgår från barnens verbaliserade förståelse. Vidare används det dialektiska förhållandet som ett huvudverktyg för att göra innehållet synligt.
Resultaten visar också att förberedelser inte bara görs före aktiviteten, utan också under aktivitetens gång. Barnen föreslår förändringar under den pågående aktiviteten och får gehör för sina förslag. Ändringarna kan till exempel handla om turtagning. Detta ställer större krav på lärarens kunskaper, både inom pedagogik och om själva konceptet. Genom att läraren är öppen för barnens förslag skapas en koppling till deras erfarenheter samtidigt som läraren fortfarande ansvarar för aktivitetens inriktning.

Design

Dataunderlaget utgörs av videoobservation av en 45 minuter lång aktivitet med 1 förskollärare och 4 förskolebarn (2 pojkar och 2 flickor) där läraren leder en autentisk aktivitet och sjunkande och flytande båtar. Barnen är 4–6 år gamla. Aktiviteten ingick i ett större tematiskt projekt om båtar. Data från observationen har transkriberats och därefter analyserats enligt MPRA-modellen med ett tvådelat fokus: 1. den presenterade modellen används som tolkningsram för att tydliggöra olika aspekter av lärarens hantering av aktiviteten, 2. konceptet dialektiska processer används för att skapa en djupare förståelse av aktiviteten.  

Referenser

Larsson, J. (2018). "Grasping the Essence of a Science Activity by Using a Model of Pedagogical Reasoning and Action". Education, 3-13, 46(7):770-781. 

Uppdragsgivare

Ingen uppgift