Med ljus på boksamtal om skugga

Författare
Backman, A.
Källor
Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.
År
2018

Syfte

I förskolan används i regel inte läromedel eller läroböcker, utan istället barnböcker och berättelser för att undervisa i olika teman inom exempelvis naturvetenskap. Syftet med den här studien är att beskriva hur fem barn och en förskollärare pratar med varandra om fenomenet skugga i fyra olika barnböcker. 

Resultat

Resultaten visar att barnen uppfattar skugga som påverkbar av någon eller något, som synlig genom ljus och projektionsytor, som hanterbar på samma sätt som ett föremål och som något autonomt med fiktiva färdigheter. Analysen synliggjorde olika dimensioner av variation som framkom genom boksamtalen. Synlighet var den aspekt av fenomenet jus/skugga som var lättast för barnen att ta till sig. De hade svårt att urskilja placering och längd.

Studien tydliggör att vardagliga samtal om skugga utifrån barnböcker inte är tillräckliga för att barn ska få nya upplevelser kopplade till skugga, oavsett om det handlar om skugga som ett vetenskapligt, konstnärligt eller fiktivt fenomen. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att uppfattningen om vad ett boksamtal på förskolan är måste omprövas och kompletteras. Författaren förespråkar mer undersökande boksamtal som utgår från barnens egna initiativ till att konkret undersöka sådant de inte förstår i barnböckerna.

Design

Skugga valdes ut som ett av de fysiska fenomen barnen skulle utforska enligt förskolans läroplan. Under perioden 2006–2014 har fyra böcker om skugga getts ut för barn i åldern 3–6 år i Sverige. Alla dessa böcker fanns tillgängliga på svenska bibliotek när studien genomfördes. En förskollärare samlade fem barn som kunde och ville delta i studien för att samtala kring dessa fyra böcker. Samtalen varade i 93 minuter och filmades. Forskaren transkriberade och analyserade videomaterialet ur ett variationsteoretiskt perspektiv.  

Referenser

Backman, A. (2018). ”Med ljus på boksamtal om skugga”. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet, Sverige