Opening an imaginative space? A study of toys and toy play in a Swedish Waldorf preschool

Författare
Frödén, S., Rosell, A-L.
År
2019

Syfte

Studien undersöker hur relationerna mellan barn, leksaker och inlärningskontexten på en svensk Waldorfförskola bidrar till att stimulera barnens fantasi. På Waldorfförskolan får barnen enkla leksaker med relativt odefinierade former för att deras fantasi ska aktiveras. Syftet med den här studien är att undersöka om förhållandet mellan barnen, leksakerna och kontexten stimulerar eller hämmar barnens fantasi. 

Resultat

Studien identifierar tre specifika faktorer som kan påverka aktiveringen av barns fantasi: a) leksakernas utformning, b) leksakernas placering och c) förskollärarnas pedagogiska avsikter och interaktion med barnen.

Design

Forskarna använde empiriska data från en större etnografisk studie på den aktuella Waldorfförskolan. Det empiriska underlaget utgjordes av deltagande observationer av aktiviteter på förskolan under ett och ett halvt år, intervjuer med två förskollärare samt fotografier av lokaler och leksaker. De 17 barnen i urvalet (9 flickor och 8 pojkar) var mellan 3 och 7 år gamla vid undersökningstillfället. 

Referenser

Frödén, S. & Rosell, A-L. (2019). “Opening an imaginative space? A study of toys and toy play in a Swedish Waldorf preschool”. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 5(1):186-201.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift