Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet

Författare
Lindroth, F.
År
2018

Syfte

Artikeln undersöker hur förskollärare dokumenterar barns delaktighet i pedagogiska aktiviteter. Författaren tittar på hur dokumentationen skapas och vilka intentioner förskolläraren har i denna process. Syftet med pedagogisk dokumentation i förskolan är att analysera och utvärdera pedagogiska aktiviteter för att främja barnens delaktighet i framtida aktiviteter. Studien undersöker om sådan dokumentation främjar eller motverkar barns delaktighet. Undersökningen utgår från tre frågeställningar:

  1. Vilka typer av dokumentation skapas från den pedagogiska aktiviteten och under vilka förhållanden sker det?
  2. Vilka intentioner uppger förskollärarna att de har när de dokumenterar och hur kommer de till uttryck i praktiken?
  3. På vilket sätt bidrar förskollärarnas agerande i dokumentationsprocessen till att främja eller begränsa barnens delaktighet?

Resultat

Analysen visar att barnen deltar aktivt i de observerade aktiviteterna men att deltagandet tenderar att minska i dokumentationen av dessa aktiviteter. Orsaken verkar vara att förskollärarna fokuserar på att dokumentera vissa aspekter av projektaktiviteterna samtidigt som de försöker öka barnens delaktighet. När barnen visar lite intresse för de aktiviteter förskolläraren vill dokumentera uppmuntras de att delta på olika sätt. I dokumentationen av projektet beskrivs barnen som intresserade och nyfikna, trots att de till en början varken var det ena eller det andra. Författaren menar att denna dynamik i dokumentationsarbetet bidrar till att minska barnens delaktighet. Dokumentationen ger en artificiell bild av barnens delaktighet samtidigt som äkta nyfikenhet, intresse och delaktighet från barnens sida inte dokumenteras. 

Design

Det empiriska underlaget utgörs av observationer av pedagogiskt projektarbete på två svenska förskolor samt av intervjuer med de förskollärare som ledde projekten. Urvalskriterierna var att förskolorna drev ett vuxeninitierat, pedagogiskt projekt samt att förskolorna själva uppgav att de tillämpade en Reggio Emilia-inspirerad delaktighetspedagogik när de arbetar med pedagogisk dokumentation. Projektarbetet filmades vid tre tillfällen på varje förskola. Därefter fick förskollärarna möjlighet att titta på inspelningarna och kommentera sitt eget agerande. 

Referenser

Lindroth, F. (2018). ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet”. Akademisk avhandling. Linnéuniversitetet.

Uppdragsgivare

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, Sverige