Skolen – set fra børnehaven: Børns forventninger til og forestillinger om skolen.

Författare
Børnerådet.
Källor
København: Børnerådet.
År
2013
ISBN
978-87-90946-77-7

Syfte

Syftet med undersökningen är att belysa vilka föreställningar danska förskolebarn har om grundskolan och deras framtida skoltid. Man undersöker vad barnen ser fram emot, vilka övervägande de gör och vad de oroar sig för i samband med skolstarten.

Resultat

Studien visar att när förskolebarnen tillfrågas om sina förväntningar på den kommande skoltiden, handlar de om såväl sociala relationer som ämnesmässiga utmaningar. De flesta barnen ser fram emot att börja i skolan och förväntar sig att det blir spännande, roligt och lärorikt. Många lägger också vikt på möjligheten att få nya vänner.

Undersökningen visar dock att 5 procent inte ser fram emot att börja skolan och att förskolebarn också kan ha negativa förväntningar på skolan. Det kan handla om att det är svårt att få nya vänner (13 procent), om att det är svårt att gå i skolan (34 procent), om att bli retade (30 procent), om att lärarna inte är snälla (6 procent) om att lärarna skäller mycket (26 procent) samt om att det är tråkigt (26 procent). De faktorer som ser ut att ha störst betydelse för om ett barn ser fram emot skolan är om barnet tror att lärarna är snälla, om de tror att det blir lätt för dem att få nya vänner samt om de tror att de blir duktiga i skolan

Det visar sig att barn som inte gillar att gå i förkolan också i högre grad har negativa förväntningar på skolan. Skillnaden mellan flickor och pojkar är generellt liten, men en större andel av flickorna förväntar sig att lärarna ska vara snälla och att de blir duktiga i skolan. En mindre andel av flickorna förväntar sig att lärarna skäller mycket och tror att de kommer att bli busiga i skolan.

Design

Datamaterialet är baserat på en enkätundersökning bland 966 barn från 91 förskolor i Danmark. Barnrådet benämner denna grupp "Minibarnpanelen". 98,6 procent av de deltagande barnen är fem eller sex år, medan resterande 1,4 procent är fyra eller sju år. Enkäten besvarades på förskolorna och genomfördes individuellt. Barnen skulle besvara ett frågeformulär på en dator. Barnen besvarar frågeformuläret individuellt och utan inblandning av vuxna, men det fanns en vuxen närvarande om barnet behövde hjälp. Det gjordes dessutom 13 kvalitativa intervjuer med 27 barn på fem och sex år från två olika förskolor.

Referenser

Børnerådet (2013). Skolen – set fra børnehaven: Børns forventninger til og forestillinger om skolen. København: Børnerådet.

Uppdragsgivare

Børnerådet (Danmark)