Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan.

Författare
Grunditz, S.
Källor
Ph.d.-afhandling. Uppsala universitet, Uppsala.
År
2013

Syfte

Denna studie undersöker hur barn i åldern 1–3 år skapar olika former för deltagande i samband med sin sovstund på en förskola i Sverige. Studien fokuserar på hur barn praktiserar sin sociala och kulturella förståelse av sovstund, och hur barnen etablerar olika lokala strukturer som formar deras vänskapskulturer och rutiner i samband med sovstunden. Man fokuserar särskilt på hur små barn använder kroppsliga handlingar och olika semiotiska resurser (dvs. sätt att kommunicera med hjälp av röst, kroppsspråk eller hjälpmedel) när de aktivt deltar i denna förskolerutin.

Resultat

Överordnat beskriver  studien de sofistikerade sätt på vilka barn använder sin kunskap om kulturella och institutionella rutiner, för att skapa utrymme för lek och interaktion med kamrater och pedagoger. Studien visar hur sovstunden på en förskola inte bara involverar sömn, utan även är en plats där små barn, genom interaktion med varandra och pedagogerna, är aktiva agenter i bevarandet, skapandet, återskapandet och utmaningen av sovstundens ordning. Därmed är barnet aktivt i interaktionen och skapandet av ordning i samband med sitt sociala förskoleliv.

Genom att delta i interaktioner under sovstunden lär sig barnet att hitta sin plats i gruppen, samtidigt som det tar reda på vad som krävs för att ändra på aktiviteten. Sovstunden kan ses som en institutionell rutin. Inom denna institutionella rutin kan barnen, trots sitt ibland begränsade verbala språk, skapa tid och plats för sina egna kamratskapskulturer genom kroppsliga handlingar och användning av semiotiska resurser.

Därmed kan de små barnen utforma sitt eget sociala liv inom ramen för sovstunden, vilket ofta sker genom anpassning till de institutionella och vuxenstrukturerade ordningarna. Ett exempel på detta är ett barn, som när det reser sig från madrassen genom att söka ögonkontakt med pedagogen, får lov att lämna rummet trots att det är tid för sovstund.

Design

Studien är en etnografisk fältstudie med särskilt fokus på datainsamling via videoinspelningar. Studien genomfördes på en förskoleavdelning i Sverige. Data inhämtas genom passiv deltagarobservation samt 33 timmars videomaterial. Studien inleddes med en pilotstudie 2007, som skulle ge en överblick över vardagen på förskolan. Huvudstudien genomfördes under perioden augusti till oktober 2011, då barnens aktiviteter under sovstunden följdes 1–4 dagar i veckan. 23 barn och 6 pedagoger deltog i studien. I analysen antar studien ett etnometodologiskt och konversationsanalytiskt perspektiv med avsikten att utforska och analysera organisationen av lokala ordningar och barnens deltagande i dem. Det görs med särskild uppmärksamhet på barnens fysiska uttryck i interaktion med rummets utformning och inredning.

Referenser

Grunditz, S. (2013). Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan. Ph.d.-afhandling. Uppsala universitet, Uppsala.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning