Barnehagepedagogikkens epistemologi: en studie av den norske barnehagepedagogikkens grunnlag og gyldighetsnormer.

Författare
Strand, T.
Källor
Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet Unipub.
År
2007

Syfte

Avhandlingen behandlar hur förskolepedagogikens epistemologi uppstår, upprätthålls och legitimeras, inklusive identifikation av vilka pedagogiska uppfattningar som anses giltiga. Med förskolans epistemologi avses de pedagogiska förståelser som uttrycks genom sociala praktiker och representationer på området (t.ex. läroplaner, texter, myter o.s.v).

Resultat

Avhandlingen visar hur förskolepedagogikens epistemologi uppstår i dialektiken mellan erkända symboliska representationer och sociala processer och strukturer. Epistemologin upprätthålls genom kunskapsfältets sociala handlingar, och legitimeras genom de kollektiva berättelser och myter som utgör själva grunden för epistemologin. Dessutom påvisas en klar disharmoni mellan kunskapsfältets sociala strukturer och spelet om legitima visioner och kategoriseringar. Den här disharmonin tolkas som tecken på social och epistemologisk förändring.

Design

Studien är en teoretisk och empirisk dokumentbaserad studie av grunden och giltighetsnormerna för den norska förskolepedagogiken. Studien bygger på en genomgång av läroplaner och litteraturlistor för pedagogik på samtliga norska pedagogutbildningar under läsåren 1995/95 (909 listor) och 1999/2000 (800 listor), och de mest lästa författarna valdes ut för intervjuer. Dessutom har utsagor från studenter i utbildningsmässiga sammanhang studerats, och intervjuer och fokusgruppintervjuer har gjorts med relevanta aktörer inom området.

Referenser

Strand, T. (2007). Barnehagepedagogikkens epistemologi: en studie av den norske barnehagepedagogikkens grunnlag og gyldighetsnormer. Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet Unipub.

Uppdragsgivare

Oslo Universitet, Pedagogisk forskningsinstitutt