Ledelse af dagtilbud under forandring: En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dagtilbudsområdet. København: Væksthus for Ledelse. *B Væksthus for Ledelse (2007). Styrket ledelse gennem nye ledelsesstrukturer: Ledelse af dagtilbud under forandring.

Författare
Jørgensen, O.
Källor
København: Væksthus for Ledelse.
År
2007

Syfte

Studien beskriver ledningsstrukturer och yrkesroller inom ledningen för förskolor. Mot bakgrund av kommunreformens ledningsmässiga förändringar inom förskolorna ställer studien frågan om vilka nya ledningsstrukturer som införs, och vilka nya ledningskompetenser som krävs.

Resultat

Studien visar att mer än två tredjedelar av kommunerna har beslutat om, eller planerar att besluta om, att införa nya ledningsstrukturer på förskolorna. Flera olika ledningsmodeller används. Kommunerna håller sig alltså inte till en enda modell, men två tendenser kan urskiljas: en tendens att slå samman förskolor, och en tendens till nya ledningsstrukturer med sammanslagen ledning för samtliga förskolor, skolor och fritidsgårdar i ett lokalt område, eller för flera förskolor. Syftet med denna process är att stärka och professionalisera ledningen och att utnyttja de ekonomiska resurserna inom förskolan på ett bättre sätt. Utmaningarna i processen, enligt representanterna från kommunförvaltningarna, är att utveckla nya ledningskompetenser, att få stöd från personalen på förskolorna och att förnya det tvärprofessionella samarbetet. Initiativ för att införa nya ledningsstrukturer kommer oftare från den administrativa personalen än från politikerna (81 % av samtliga initiativ). Undersökningens slutsats är att tendensen till att koncentrera ledningsfunktionerna inom förskolan är ett resultat av nya politiska krav på kvalitet och effektivitet inom området. Tendensen att hierarkisera ledningen har lett till två motsatta, kompletterande eller konkurrerande profiler: Antingen sätts fokus på strategi och administration, eller på professionalitet och det dagliga arbetet. De nya strukturernas legitimitet och (uppdelningen av arbetsuppgifter mellan) de nya ledningsprofilerna utmanas fortfarande, enligt respondenterna i undersökningen.

Design

Detta är en översiktsstudie. Representanter från kommunförvaltningar i 85 av de 98 danska kommunerna har deltagit i studien. I studien Væksthus for Ledelse används fyra kategorier för kommunernas ändrade organisation av ledningsarbetet på förskolorna: allmän institutionsledning, nätverksledning eller -organisation, områdesledning och distriktsledning.

Referenser

Jørgensen, O. (2007). Ledelse af dagtilbud under forandring: En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dagtilbudsområdet. København: Væksthus for Ledelse. *B Væksthus for Ledelse (2007). Styrket ledelse gennem nye ledelsesstrukturer: Ledelse af dagtilbud under forandring. København: Væksthus for Ledelse.

Uppdragsgivare

KL (Kommunernes Landsforening) och KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) i Danmark