Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger – arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen.

Författare
Olsen, B.
Källor
Viborg: PUC.
År
2007

Syfte

Undersökningen behandlar förhållandet mellan barnskötares och pedagogers arbetsrelationer, positioner och positionering. Målet med undersökningen är att belysa följande frågor: Vad karaktäriserar barnskötarnas arbete på förskolan och deras pedagogiska praktik? I vilka relationer med den utbildade personalen ingår barnskötarna? Studien består av två delar: 1. En kartläggning av pedagogernas och barnskötarnas sociala bakgrund på ett nationellt plan. 2. En fallstudie av arbetsfördelningen på tre förskolor i områden med stora socioekonomiska skillnader.

Resultat

Pedagogernas och barnskötarnas bakgrunder är i stora drag lika. Det finns ingen över- och underordningsrelation i arbetsfördelningen mellan pedagoger och barnskötare. En åtskillnad mellan tre positioner på förskolan – en central ”ledare”, en ”assistent” och en ”åskådare” – visar att det lika ofta är barnskötaren som pedagogen som intar positionen som ”ledare” eller ”assistent”.

Design

Studien är utformad som en etnografisk, dokumentbaserad tvärsnittsundersökning av uppfattningar. Data i studien utgörs av registerutdrag om landets pedagoger och barnskötare samt kvalitativa data (enskilda intervjuer och gruppintervjuer, protokoll, arbetsplaner och organisationsdiagram) om fyra barnskötare från tre förskolor i områden med stora socioekonomiska skillnader.

Referenser

Olsen, B. (2007). Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger – arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen. Viborg: PUC.

Uppdragsgivare

CVU Vest, Efter- og videreuddannelsesafdelingen och Pædagogisk Medhjælperforbund i Danmark