Kan daginstitutioner gøre en forskel? Erfaringer fra empirisk forskning og perspektiver for fremtiden.

Författare
Jensen, B.
Källor
I: Ploug, N. Social arv og social ulighed (1. udgave, S. 68-99). København: Hans Reitzel Forlag.
År
2007

Syfte

Studiens syfte är att undersöka om förskolan kan bidra till att förbättra situationen för socialt utsatta barn. Studien fokuserar på följande fem områden: identifiering av signaler från socialt utsatta barn, generella pedagogiska principer, specifika insatser för socialt utsatta barn, pedagogernas utvärderingar av effekter och vikten av pedagogisk professionalism.

Resultat

Undersökningen visar att förskolan kan bidra till att förbättra situationen för utsatta barn. Detta kräver ett tydligt fokus på frågan från personalens sida, samt långsiktiga insatser. Undersökningen visar bland annat att andelen socialt utsatta barn på förskolor varierar stort. På 25 % av förskolorna var andelen socialt utsatta barn mindre än 10 %, samtidigt som 13 % av förskolorna hade 20–50 % socialt utsatta barn. På hälften av förskolorna finns inga särskilda metoder eller insatser som är speciellt inriktade på socialt utsatta barn. Vad gäller vikten av pedagogisk professionalism pekar undersökningen dessutom på att det är viktigt att personalen får möjlighet att utveckla sin kompetens. Det är till exempel viktigt att det finns tid för pedagogisk reflektion, kommunikation och diskussion kring den pedagogiska professionalismen på förskolan. I undersökningen dras slutsatsen att framtida interventioner bör: 1. fokuseras på förbättrad handlingskompetens bland pedagogerna, 2. baseras på ett innovationsparadigm i stället för att fokuseras på brister hos det enskilda barnet, 3. ha stöd i det politiska och administrativa systemet. För att framtida interventioner ska bli framgångsrika måste följande två villkor uppfyllas: 1. kvalitetsutvecklingen på förskolorna ska bygga på befintliga mål, 2. barnens nytta av att vara på förskolan ska främjas genom att deras kompetenser och förmåga att styra sina egna liv ska stödjas, både nu och på längre sikt.

Design

Undersökningen är en etnografisk effektstudie som är utformad som en tvärsnittsundersökning. Studiens datamaterial utgörs av besvarade frågeformulär från 2 722 rektorer, pedagoger och barnskötare från cirka 1 000 förskolor, samt observationer och intervjuer med personalen från utvalda förskolor.

Referenser

Jensen, B. (2007). Kan daginstitutioner gøre en forskel? Erfaringer fra empirisk forskning og perspektiver for fremtiden. I: Ploug, N. Social arv og social ulighed (1. udgave, S. 68-99). København: Hans Reitzel Forlag.

Uppdragsgivare

Information saknas