"Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i förskola och skola.

Författare
Johansson, E.; Samuelsson, I. P.
Källor
Stockholm: Liber.
År
2007

Syfte

Studiens utgångspunkt är det faktum att förskolan år 1996 införlivades i skolsystemet i Sverige. Detta aktualiserar ett fokus på lärande som komplement till den traditionella fokuseringen på lek som huvudaktivitet för barn i förskolan. Studien undersöker om lek och lärande kan integreras i en målstyrd praktik på förskolan. Studien undersöker relationen mellan lek och lärande så som den uttrycks i pedagogiska aktiviteter, och dessas betydelse och konsekvenser för barn och vuxna.

Resultat

Skillnaderna mellan lek och lärande påverkar angreppssättet för lek respektive lärande. Studien innehåller dock många exempel på aktiviteter i förskolor och skolor där fantasi/fiktion och kreativitet/förnyelse integreras i lärandeaktiviteterna på ett framgångsrikt sätt – både som medel för lärande, som kvaliteter i sig själva och framför allt: som metoder för att åstadkomma (meta)reflektion och nya kunskaper bland barn och lärare. Slutsatsen är att det är viktigt att hitta en ”tredje väg” där varken lek eller mer traditionella skolaktiviteter dominerar.

Design

Detta är en etnografisk effektstudie, utformad som en fallstudie. Studien bygger på intervjuer och observationer bland 19 pedagoger/lärare från åtta institutioner samt 114 barn på förskola och i de lägsta klasserna i grundskolan (65 barn i åldern 1–5 år och 51 barn i åldern 6–9 år).

Referenser

Johansson, E.; Samuelsson, I. P. (2007). "Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Izumi-Taylor, S.; Samuelsson, I. P.; Rogers, Cosby S. (2010). "Perspectives of Play in Three Nations: A Comparative Study in Japan, the United States, and Sweden". Early Childhood Research & Practice, 12 (1).

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK)