Barns multimediala berättande: En länk mellan mediakultur och pædagogisk praktik.

Författare
Klerfelt, A.
Källor
Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogisk og didaktik.
År
2007

Syfte

Den här avhandlingen undersöker barns digitala berättelser och kulturella meningsskapande som en länk mellan pedagogisk praktik och mediekulturen. Studien undersöker hur mediekulturen och pedagogisk praktik reflekteras i interaktionen mellan barn och pedagoger när de möts för att skapa historier med digital teknik. Vad kommunicerar barn via sina multimedieproduktioner, och vilket samband finns det mellan denna kommunikation och olika pedagogiska praktiker?

Resultat

Avhandlingen visar hur barn kan integrera sina erfarenheter från mediekulturen med den institutionella praktiken och stärka dem i rollen som kulturproducenter. Dessutom visar den hur barn och pedagoger bygger en bro mellan den pedagogiska institutionen och mediekulturen genom interaktiva processer och bildberättelser. Undersökningen visar också hur pedagoger kan byta position när den pedagogiska situationen förändras som en följd av utvecklingen av ny teknik.

Design

Avhandlingen är en etnografisk, kvalitativ studie. Studien utgår från sociokulturell teori. Studien bygger på observationer och videodokumentation av 34 barn i åldern 2–10¬ år från 17 olika institutioner (förskolor och fritidshem) under en tvåårsperiod. Dessutom har pedagogerna intervjuats.

Referenser

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande: En länk mellan mediakultur och pædagogisk praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogisk og didaktik..

Uppdragsgivare

Information saknas