Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan.

Författare
Öman, M.
Källor
I: Banér. A., Schousboe, I. & Lindgren, B. Barns lek – makt och möjligheter (S.33-44). Stockholm: Stockholms Universitet.
År
2007

Syfte

Med inspiration från livshistorisk forskning beskrivs barns eget perspektiv på lek och på sina liv på förskolan.

Resultat

Barn uppfattar sig själva som lekande när de upplever att de själva bestämmer över sina handlingar. Aktiviteter som sätts igång eller styrs av vuxna upplevs sällan som lek. I datamaterialet framstod tre existentiella teman som barn löpande relaterar till i sin lek och sina sociala relationer: 1. tillhörande och kamratskap, 2. makt och exklusion, 3. biologiskt och socialt kön. Barn agerar utifrån vad som är relevant för dem i deras egen livsvärld. Barn har sålunda ett konstruerande (till skillnad från ett passivt, helt mottagande) förhållande till de kulturella aspekter som de vuxna medvetet eller omedvetet presenterar dem för.

Design

Studien är etnografisk och bygger på intervjuer och observationer.

Referenser

Öman, M. (2007). Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan. I: Banér. A., Schousboe, I. & Lindgren, B. Barns lek – makt och möjligheter (S.33-44). Stockholm: Stockholms Universitet.

Uppdragsgivare

Information saknas