Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten

Författare
Steinnes, G.S.
Haug, P.
Källor
Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.
År
2013

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur personalsammansättningen och personalens yrkesmässiga kompetenser påverkar arbetsfördelningen mellan pedagoger och pedagogmedhjälpare på norska förskolor.

Resultat

Drygt 32 procent av personalen på norska förskolor är utbildade förskolepedagoger. Resten av personalen består av pedagogmedhjälpare utan formell pedagogisk bakgrund. I studien dras slutsatsen att det finns en begränsad arbetsfördelning på förskolor mellan medhjälpare och pedagoger. Båda respondentgrupperna svarar att chefsansvar och specifika pedagogiska aktiviteter sköttes av förskolepedagoger, medan övriga aktiviteter sköttes lika mycket av förskolepedagoger respektive -medhjälpare. Detta motsvarar den faktiska fördelningen av arbetsuppgifterna, där båda respondentgrupperna svarar att pedagogerna är mer engagerade i det pedagogiska ledningsansvaret samt specifika och klart definierade pedagogiska aktiviteter, medan båda personalgrupperna i lika hög omfattning utför övriga aktiviteter.

På frågan om vilka kompetensområden som är viktigast för förskolepersonalen, svarar båda respondentgrupperna att generella kompetenser och personliga egenskaper är viktigare än yrkesspecifika kompetenser som man fått genom formell utbildning. Förskolepedagoger bedömer betydelsen av praktiska färdigheter som mindre viktiga än medhjälparna, medan de två grupperna bedömer betydelsen av yrkeskunskaper lika högt.

I studien förklaras den begränsade arbetsfördelningen utifrån en teoretisk modell, ramfaktormodellen, som belyser villkoren på förskolan utifrån lagstiftning, läroplaner respektive resurser. I studien dras slutsatsen att de etablerade förskoletraditionerna, de starka praktiska strukturerna samt de svaga yrkesmässiga kompetenserna hos förskolepedagogerna, leder till en bristfällig arbetsfördelning mellan de två personalkategorierna.

Design

Studien baseras på en representativ enkätundersökning av alla norska förskolor. Enkäten utfördes som en del av det nationella forskningsprojektet MAFAL (Mastering the role as kindergarten teacher in a field dominated by laymen). Frågeformuläret skickades ut till förskolechefer på 1 000 slumpvis utvalda förskolor våren 2009. Cheferna ombads att återsända minst ett frågeformulär (och högst tre) från var och en av personalgrupperna med förskolepedagoger och -medhjälpare. Svarsfrekvensen var 59 procent. Svaren från totalt 1 357 medhjälpare och 998 utbildade förskolepedagoger används i studien.

Referenser

Steinnes, G.S. & Haug, P. (2013). Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning