”Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det: En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner”.

Författare
Hjerrild, C.M.
Højlund, H.
Källor
Arbejdspapir, CBS, januar 2014.
År
2014

Syfte

Studien undersöker i vilken mån försöksprojektet Netværksledelse i selvejende daginstitutioner har ökat engagemanget i styrelsearbetet i de icke vinstdrivande fristående förskolorna och lett till större professionalism och värdeskapande. Fokus har legat på samarbetet mellan de kommunala förvaltningarna, förskolecheferna och de ideellt arbetande styrelseledamöterna.

 

Syftet med att följa försöksprojektet är att se om man kan hitta nya former för fristående förskolor och undersöka samarbetet mellan förvaltningen och dessa förskolor som ett nytt sätt att engagera medborgarna. Studien beskriver möjligheter och begränsningar i ett sådant engagemang och visar vilka krav det ställer på organisation och ledning.

Resultat

Studien presenterar fyra huvudresultat:

  1. Politiker och kommunala förvaltningar vill att styrelseledamöterna i de fristående förskolornas styrelser ska engagera sig mer i sina uppgifter för att kunna skapa större värden utifrån sina mål.
  2. Det ideella engagemanget ökar bara om flera aktörer samarbetar, däribland de offentliga. Förskolechefen har en viktig roll i att stimulera det ideella engagemanget eftersom hen är inblandad i allt samarbete mellan styrelsen och förskolan.
  3. Föräldrarna blir mer engagerade när förskolechefen bjuder in dem till att engagera sig. Samarbetet med förskolechefen motiverar föräldrarna till att engagera sig i styrelsen och andra uppgifter på förskolan.
  4. För att kunna leda det ideella arbetet kring förskolan ska chefen inte bara underlätta och uppmuntra utan måste också själv vara en del av den värdeskapande processen.

 

Design

Materialet består av dokument från förvaltningen, intervjuer med förskolechefer och styrelseledamöter från 31 icke vinstdrivande fristående förskolor i tre kommuner och utdrag ur kommentarer från en enkätundersökning. Enkäten var en del av Menighedernas Daginstitutioners (Församlingarnas förskolor) årliga kvalitetsmätning och den besvarades av 1 975 föräldrar som hade barn i verksamheten.

 

Studien är en uppföljning av ett försöksprojekt där 116 fristående förskolor deltog, och forskarna har besökt 31 av dessa. De 31 förskolorna valdes för att de skulle vara representativa utifrån socioekonomisk profil och storlek. Vid besöken intervjuade man förskolechefen och styrelseledamöterna, enskilt eller i grupp. Frågorna gällde deras erfarenheter av att driva en icke vinstdrivande fristående förskola. Intervjupersonerna fick beskriva sina insatser och föräldraengagemanget i stort, samt hur man kan öka medborgarnas engagemang i samhället.

 

Analysen av intervjuerna utgår från vissa teman för att man ska kunna se gemensamma mönster i intervjupersonernas svar.

Referenser

Hjerrild, C.M. & Højlund, H. (2014). ”Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det: En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner”. Arbejdspapir, CBS, januar 2014.

Uppdragsgivare

Information saknas