”Pre-School Childrens Agency in Learning for Sustainable Development”.

Författare
Caiman, C.
Lundegård, I.
Källor
Environmental Education Research, 20(4), 437-459.
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur förskolebarn uppfattar sina möjligheter att påverka förskolans utemiljö (agency for change). Barnen observeras i förskolans utemiljö när de undervisas i ämnen som har med hållbar utveckling att göra. Forskarna undersöker vad som händer när barnen ställs inför ett problem och sedan får lösa det genom att förändra förskolegården på något sätt. Studiens författare definierar agency som barns möjlighet att tillsamman ta kontroll över sina aktiviteter och på så sätt lösa problem.

Resultat

Studien visar att barnen arbetar i fyra faser när de ställs inför ett problem:
1.    Barngruppen talar om problemet utifrån en oro. I det första exemplet är oroar de sig för att några växter ska drunkna i regnet, i det andra för att ett fågelbo ligger för nära en bullrig byggarbetsplats.
2.    Barnen diskuterar olika lösningar på problemet, vid ett tillfälle frågar de en vuxen om råd.
3.    De diskuterar vidare om olika lösningar och övergår sedan till att planera den lösning de har valt.
4.    Barnen finslipar sin lösning och genomför den så att problemet undanröjs – de bygger ett tak till växterna och flyttar boet från oväsendet.

Författarna menar att möjligheten och förmågan att förändra är något barnen skapar i samarbetet och inte en egenskap de har från början. Definitionen av agency bör därför vidgas så att man också ser det som något kan uppstå när människor samarbetar i en specifik situation, inte bara som en egenskap vissa människor har.

Design

Materialet är filmsekvenser med barn i åldern 4–5 år på en förskola. Analysen utgår från Deweys teorier och beskriver hur små grupper av barn går till väga för att utföra uppgifter och lösa problem, och hur de lyckas med det. Två sekvenser är utvalda från en femton timmar lång film från en mellanstor svensk förskola. Förskolan har en pedagogisk inriktning där man satsar på den fysiska miljön och hållbar utveckling. I de två sekvenserna löser barnen uppgiften på 35 respektive elva minuter.

Referenser

Caiman, C. & Lundegård, I. (2014). ”Pre-School Childrens Agency in Learning for Sustainable Development”. Environmental Education Research, 20(4), 437-459.

Uppdragsgivare

Information saknas