”Verdier i barnehagen: mellom ideal og realiteter. Et udviklings- og forskningsprosjekt”.

Författare
Johansson, E.
Fugelsnes, K.
Mørkeseth, E.
Röthle, M.
Tofteland, B.
Zachrisen, B.
Källor
Rapport nr. 43. Stavanger: Universitetet i Stavanger.
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur förskolepersonal undervisar barn i åldern 1–5 i förskolans värdegrund på norska förskolor. Ett syfte med studien är att stötta personalen i arbetet med värderingar på förskolan.

Resultat

Studien visar att personalen hela tiden förmedlar värderingar i sitt arbete på förskolan. I leksituationer framhäver man värderingar inriktade på individer eller på gemenskapen, och i samarbetssituationer märks värden som omsorg, självständighet, språk och färdigheter. Intervjuerna med förskolechefer visar att kritiska situationer är viktiga i arbetet med värden då de ger möjlighet till förändringar. Förskolecheferna hamnar i ett dilemma mellan att följa sina ideal och att ta hänsyn till systemets krav.

 

Värden som omsorg, demokrati och det författaren kallar disciplinerande värden är viktiga på förskolan. Dessutom nämns effektivitet som ett värde.

 

Man lägger stor vikt vid omsorg på förskolan, det märks i samspelet mellan barn och vuxna där man har stor fysisk och psykisk närhet. I omsorgen ingår också regler om hur barnet ska bete sig mot andra barn, t.ex. att vara hjälpsam och att vänta på sin tur.

 

De demokratiska värdena innebär för personalen att stödja barn som har sämre möjligheter att delta och ha inflytande i gemenskapen. Men det innebär också att hantera dilemmat mellan hänsyn till den enskilda och till gemenskapen.

 

De disciplinerande värdena är förskolans regler och rutiner. Studien visar att disciplineringen kommer till uttryck på ett lågmält och vänligt sätt. Reglerna kan vara att barnen inte ska störa sina vänner, vara lugna, vänta på sin tur, dela med sig och ge andra utrymme. Rättvisa är också viktigt för personalen på så vis att barnet inte ska kräva mer uppmärksamhet än andra om det inte har särskilda behov.

 

Värden som har med effektivitet att göra blir särskilt tydliga vid av- och påklädning i hallen. Här finns underförstått kravet på att personalen effektivt ska hjälpa barnen med kläderna.

 

 

Design

Underökningen är inriktad på att ge kunskap och bidra till förändring i samarbete med förskolans personal. I projektet deltar sju förskolor i två norska kommuner, det är 230 anställda och 650 barn.

 

Projektet pågick från hösten 2010 till november 2014. Perioden 2010–2012 genomfördes 63 seminarier där 10–20 forskare och anställda deltog varje gång. Forskare och anställda bestämde tillsammans teman för seminarierna men forskarna ledde dem. Vid fyra tillfällen hade man inspirationsdagar med föreläsningar, diskussioner och presentation av arbetet i de medverkande förskolorna. Inspirationsdagarna leddes av en av de fyra forskarna.

 

Själva forskningen pågick 2010–2014. Materialet består av 29 gruppintervjuer med personal, åtta intervjuer med förskolechefer, 75 timmars videoinspelade observationer och 82 beskrivningar av arbetsmoment. Beskrivningarna är skriftliga redogörelser där en anställd beskriver och reflekterar över en händelse på förskolan.

 

Analysen utgår från Jürgen Habermas begrepp om strategiskt och kommunikativt handlande, men även annan teori och forskning används i analysen av de olika delarna av materialet.

Referenser

Johansson, E., Fugelsnes, K., Mørkeseth, E., Röthle, M., Tofteland, B. & Zachrisen, B. (2014). ”Verdier i barnehagen: mellom ideal og realiteter. Et udviklings- og forskningsprosjekt”. Rapport nr. 43. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Uppdragsgivare

Information saknas