Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet.

Författare
Sando, O.
Lundheim, R.
Sandseter, E.
Pareliussen, I.
Källor
Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for Barnehagelærerutdanning.
År
2014

Syfte

Syftet med studien är att öka kunskapen om väl fungerande arbetsmetoder på offentliga och privata förskolor, och i kommunerna som är huvudman för de offentliga förskolorna och tillsynsmyndighet för de privata. Bland arbetsmetoderna ska det ingå rutiner för att upptäcka, följa upp och rapportera händelser där barn blir skadade på förskolan.

 

Studien visar hur förskolorna registrerar och följer upp skador och olyckor. Dessutom undersöker studien hur kommunerna följer upp författningar och föreskrifter i sin tillsyn. Ett annat syfte är att belysa förskolornas arbete med regelverket och uppföljning av olyckor, och hur kommunen bidrar till personalens kompetens på området.

Resultat

Alla förskolorna i undersökningen hade olika system för rapportering av olyckor och oönskade händelser, och alla rapporterar dem inte vidare till kommunen. Resultaten tyder på att privata förskolor rapporterar mindre än kommunala.

 

Kommunerna har svårt att skilja på rollerna som huvudman och tillsynsmyndighet. Men studien visar att man behandlar kommunala och privata förskolor lika i tillsynen.

 

Fyra av kommunerna hade elektroniska rapportsystem och en av dem rapporterade på papper. Fördelen med elektroniska system är att de är tillgängliga för fler intressenter, de kan snabbt och lätt få reda på vad som har hänt. Rapportsystemen är utvecklade för rapportering av arbetsplatsolyckor på alla typer av arbetsplatser.

 

I enlighet med lagstiftningen prioriterar förskolorna rapporteringen av olyckor högt. Förskolorna uppdaterar kontinuerligt personalen om bestämmelserna på området och de egna rutinerna för rapportering. Alla förskolorna deltog regelbundet i första hjälpen-kurser.

 

Design

Materialet är intervjuer med representanter för privata förskolor, kommunala förskolor och kommuner (som är både huvudman och tillsynsmyndighet). Förskolorna låg i fem norska kommuner och barnen på dem var 1–5 år. I intervjuerna deltog tio förskolechefer och en kommunrepresentant från varje kommun.

 

Kommunerna valdes ut för att de var olika stora, hade olika befolkningssammansättning och var spridda över landet. I första hand valdes också kommuner som hade ett system för rapportering av olyckor på förskolorna.

 

Referenser

Sando, O., Lundheim, R., Sandseter, E. & Pareliussen, I. (2014). ”Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet”. Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for Barnehagelærerutdanning.

Uppdragsgivare

Norska utbildningsdepartementet.