Leik og språkleik i uterummet. Rapport prosjekt Språkjungelen.

Författare
Wie, A.
Källor
Fredrikke, Højskolen i Nesla
År
2014

Syfte

Studien undersöker om en klätterdjungel är ett bra ställe för språklig utveckling på förskolan i Norge. Klätterdjungeln är en utomhuslekplats med möjligheter till olika aktiviteter. Leken betraktas i studien som en möjlighet för barnens att utvecklas motoriskt, socialt och språkligt.

Resultat

Språkdjungeln har olika inbyggda språkliga aktiviteter som magnettavlor med ord, bilder och begrepp på som barnen kan använda i leken. Barnen använde klätterdjungeln för rollekar, regellekar, kull och gemensam sång. Utvärderingen visar att klätterdjungeln bjuder in till kommunikation mellan barnen, exempelvis lär sig barnen nya ord om djur eller så leker de genom att hitta på ord, eller tränar på att räkna.

 

Klätterdjungeln stimulerar inte bara barnens språkanvändning och språkförståelse utan bidrar också till att utveckla barnens motoriska och sociala förmåga. Enligt utvärderingen har förskolans arbete med Sprogjunglen utvecklas under lång tid, och det har tagit mycket tid i anspråk för personalen, t.ex. för att bygga och ordna material till den. Samtidigt har projektet fått personalen att arbeta med språket och klätterdjungelns språkutvecklande aktiviteter har spritt sig till fler områden på förskolan. Gemenskapen har också ökat i personalen.

 

Design

Studien är en utvärdering av projektet Sprogjunglen som ska stimulera barnens språkliga förmåga genom motorisk lek. Projektet genomfördes på en förskola och studien är en deltagande observation. Materialet består av intervjuer med tre barnskötare och tre förskollärare före och efter projektet. Dessutom finns fältanteckningar från observationer av barnens lek i språkdjungeln och på andra ställen på förskolegården. Studien genomfördes 2010–2013 och den utnyttjar litteraturen på området (barn, språk och lek).

Referenser

Wie, A. (2014): ”Leik og språkleik i uterummet. Rapport prosjekt Språkjungelen”. Fredrikke, Højskolen i Nesla

Uppdragsgivare

Information saknas