”Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande”.

Författare
Engdahl, K.
Källor
Doktorsavhandling. Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.
År
2014

Syfte

Avhandlingen undersöker hur barns möten formas av en pedagogiskt anpassad utemiljö i svenska förskolor. Fokus ligger på vilken form av deltagande och inflytande barnen kan ha tack vare förskolegårdens redskap och installationer. Studien vill besvara tre övergripande frågor:

  1. Hur agerar och samspelar barnen i olika möten?
  2. Vilka möjligheter ger utemiljön?
  3. Vilka möjligheter till deltagande och inflytande har barnen?

Resultat

Genom möten får barnen dela en gemensam verklighet och möjlighet att utvecklas. Barnens handlingar och samspel påverkas av hur stort erkännande de får från andra barn och förskollärarna i utemiljön. Barnen kan uttrycka sin vilja både verbalt och fysiskt, exempelvis genom att patrullera runt ett visst lekredskap eller område. Och de agerar oftast kollektivt gentemot de vuxna.

 

Resultaten visar att det är viktigt med en utemiljö kring förskolan som ger möjlighet till många olika lekar eftersom barnen använder redskapen och installationerna på olika sätt och ger dem olika betydelse.

 

Majoriteten av barnen i undersökningen hade goda sociala färdigheter och var goda förhandlare. Barnen bedöms ha goda möjligheter att delta i utomhuslekar och utöva inflytande där.

Design

Studien bygger på två års fältstudier 2008–2010 av tre förskolors utemiljöer. Förskolorna ligger i tre olika kommuner, och de har velat utveckla sin pedagogiska utemiljö.

 

Materialet samlades in genom observationer och fotografering av de utemiljöer som de flesta barnen använder. I samband med observationerna pratade forskaren med barnen och intervjuade sedan förskollärarna. Barnen var i ålder 1–5 år.

 

Referenser

Engdahl, K. (2014). ”Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande”. Doktorsavhandling. Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.

Uppdragsgivare

Information saknas