”Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning”.

Författare
Hogsnes, H.D.
Moser, T.
Källor
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(6), 1-24.
År
2014

Syfte

Studien undersöker vad förskollärare och fritidspedagoger i en norsk kommun lägger vikt på i arbetet med övergången från förskolan till förskoleklassen, och hur man förhåller sig till fysisk och social, attityd- och kommunikationsmässig kontinuitet. Begreppen är kopplade till graden av kontinuitet i barnens övergång från förskolan till skolan och fritidshemmet.

 

Fysisk kontinuitet är att den nya miljön känns bekant för barnen, och social kontinuitet att barnen känner att de kan vara densamma trots att de går från att vara förskolebarn till att bli skolelev. Kontinuitet i attityd och kommunikation handlar om att förväntningar och krav på lek och lärande är liknande i förskolan och skolan, och att det finns en dialog mellan dem.

Resultat

Enkätresultaten visar att förskollärare, lärare och fritidspedagoger tycker det är viktigt att barnen lär känna skolans fysiska miljö innan de börjar. De lade också stor vikt vid att barnen skulle kunna behålla gamla vänner och finna nya i samband med övergången. Dessa resultat klassades som fysisk och social kontinuitet.

 

Insatser för att skolan ska få kännedom om varje enskilt barn prioriterade också alla grupper som besvarade enkäten. Men insatser för attityd- och kommunikationsmässig kontinuitet såg man som mer krävande.

 

Den kommunikationsmässiga kontinuiteten var viktig för deltagarna i fokusgruppsintervjuerna. För att kunna förbereda barnen för skolan måste förskollärarna veta vad som väntar barnen där, och skolan måste känna till barnens erfarenheter från förskolan för att kunna anpassa mottagandet till dem. Bristen på kommunikation framstod som ett hinder, särskilt för att kunna etablera en större attitydmässig kontinuitet.

 

 

Design

Undersökningens material är svar från en enkät och fokusgruppsintervjuer. Det var 44 av 75 som besvarade enkäten, 29 förskollärare, 8 lärare och 5 med annan pedagogisk utbildning. Två av de tillfrågade angav ingen utbildning eller ställning. Av de som svarade arbetade 15 som lärare, 21 som förskollärare och sex som fritidspedagoger.

 

Intervjuerna genomfördes i tre grupper med vardera 4–6 personer. I grupperna ingick totalt tolv förskollärare och två fritidspedagoger. Resultaten från enkäten och intervjuerna kategoriserades som fysisk och social, och attityd- och kommunikationsmässig kontinuitet.

Referenser

Hogsnes, H.D. & Moser, T. (2014). ”Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(6), 1-24.

Uppdragsgivare

Information saknas