“Communities of children: participation and its meaning for learning”.

Författare
Stanek, A. H.
Källor
International Research in Early Childhood Education, 5(1), 139-154.
År
2014

Syfte

Studien undersöker barns uppfattning om hur de sociala relationerna påverkas av övergången från förskolan till skolan. Artikeln presenterar en utveckling av begrepp för hur vi kan förstå barn och ökar kunskapen om barns syn på livet. Fokus ligger på barnens uppfattning om övergången från förskolan till skolan och vad som är viktigt för barnen i det sammanhanget.

Resultat

Analysen utgår från två exempel på övergångar från förskola till förskoleklass. Till exempel beskrivs hur en grupp pojkar deltar i olika gemenskaper (communities of children), och hur de styr villkoren för varandras deltagande.

 

Barnen utformar tillsammans varandras möjligheter att delta, och pojkarnas möjligheter är ungefär desamma i olika sammanhang. Det är alltid samma pojke som är chef eller kapten och samma pojke som får gå och hämta bollen, när de spelar fotboll. De här ramarna för gemenskapen följer med från förskolan till skolan.

 

Studien visar också att det finns en ömsesidighet i hur barnen tar del av gemenskapen och i hur de vuxna ser på barnen beskriver dem. Den här ömsesidigheten styr också vilka möjligheter var och en av pojkarna har att agera i förskolan, fritidshemmet och skolan.

 

Studien visar att det finns ett samband mellan

  1. vad pojkarna gör utifrån sina möjligheter i barngruppen
  2. pojkarnas handlingsutrymme med hänsyn till verksamhetens regler
  3. hur de vuxna uppfattar vad barnen kan göra.

 

Sammanfattningsvis finner studien att vi måste förstå hur barnens sociala sammanhang fungerar för att kunna förstå deras handlande och lärande.

 

Design

Forskarna följde barn från olika förskolor under övergången från förskolan till förskoleklassen och sedan till årskurs 1 och fritidshemmet. Materialet består av observationer för 15 barn från fyra förskolor som hamnade i samma förskoleklass.

 

Barnen observerades på våren före övergången till förskoleklass och sedan under de första tre månaderna i förskoleklassen. Forskarna följde barnen under lektioner, raster och på fritidsverksamheten. På samma sätt observerades barnen under de tre första månaderna i första klass.

 

Utöver observationerna finns intervjuer med vart och ett av barnen och med alla som arbetade med barnen, dvs. förskollärare, lärare och fritidspedagoger.

 

Referenser

Stanek, A. H. (2014). “Communities of children: participation and its meaning for learning”. International Research in Early Childhood Education, 5(1), 139-154.

Uppdragsgivare

Information saknas