”Potensialer i ubestemmelige øyeblikk”.

Författare
Larsen, A.
Källor
Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 8(4), 1-13.
År
2014

Syfte

Studien belyser hur förskollärare och barnskötare på tre förskolor hanterar, värderar och respekterar den osäkerhet om regler som uppstår på förskolan i vissa situationer. Författaren betraktar osäkerheten som en möjlighet för personalen att tillämpa etiska värderingar i det pedagogiska arbetet.

 

Situationerna är tillfällen när olika mål i verksamheten kommer i konflikt med varandra och personalen får anledning att omvärdera sina ställningstaganden.

Resultat

Artikeln visar med hjälp av två berättelser hur osäkra situationer ger möjlighet till etiska bedömningar och val. Samtidigt skapar dessa situationer också tvivel hos personalen i spänningen mellan förskolans allmänna praxis och vad de tycker är bäst det enskilda fallet.

 

Den ena berättelsen visar spänningen mellan värderingar som passar i den speciella situationen och förskolans regler och principer. Förskolläraren beskriver hur en pojke glatt visar hur bra han är på att klättra upp på lekstugans tak och komma ner igen. Valet står då mellan att dela pojkens glädje och att tillämpa förskolans regel att han inte får klättra upp på taket.

 

Förskolläraren blir osäker på vad som är bäst att göra och får möjlighet att utvärdera förskolans regler och sin egen uppfattning. Etiken i det konkreta mötet kan vara en annan än i principer som ska täcka alla situationer.

 

Författaren menar att i den osäkra situationen när den vuxnas auktoritet tar en paus i förhållande till barnet finns möjligheten att upptäcka saker man inte tidigare sett. Om den vuxna avvaktar lite får barnet möjlighet att bidra med sina kunskaper och färdigheter till lärandet och leken. Förskolläraren och barnet blir lite mer jämlika just i den här situationen.

 

 

Design

Materialet består av utdrag från möten där författaren samtalar med förskollärare och barnskötare på tre norska förskolor. Personalen beskriver skriftligt och muntligt situationer i förskolans vardag där deras värderingar och förskolans rutiner har kommit i konflikt.

 

På mötena går personalen och författaren igenom händelserna och funderar över olika alternativ. Artikeln diskuterar två av personalens berättelser utifrån Derridas uppfattning om osäkerhet som en nödvändig förutsättning för etiska värderingar och val.

Referenser

Larsen, A. (2014): ”Potensialer i ubestemmelige øyeblikk”. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 8(4), 1-13.

Uppdragsgivare

Information saknas