“Reflections on the Revised National Curriculum for Preschool in Sweden – interviews with the heads”.

Författare
Brodin, J.
Renblad, K.
Källor
Early Child Development and Care, 182(2), 306-321.
År
2014

Syfte

Studien undersöker fyra förskolechefers inställning till läroplanen och kvaliteten i förskolan. Frågan är hur förskolecheferna tolkar den reviderade läroplanen och kvalitetsarbetet i förskolan, vilka funderingar de har kring den och hur de ser på sitt ansvar.

Resultat

Förskolecheferna var positiva till den reviderade läroplanen och ansåg att den höjde deras yrkesstatus. De viktigaste faktorerna för att kunna genomföra läroplanen är kompetent personal, att arbeta med attityder och värderingar och att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Det viktigaste för förskolans kvalitet är kompetent personal, tillräckligt med tid för pedagogisk planering, tillräckligt med tid för barnen och låg personalomsättning. Förskolecheferna ser att de kan påverka kvaliteten i första hand genom att anställa utbildad personal. De menar också att viktiga faktorer för deras egen roll är medvetenhet om uppgiften, kallet, att arbeta systematiskt och att sätta upp mål för förbättringar.

Design

Materialet är fyra gruppintervjuer med fyra förskolechefer i en svensk kommun. De hade ansvar för kommunens elva förskolor. Materialet samlades in 2012, kommunen hade då cirka 10 900 invånare och på de elva förskolorna gick 573 barn. I kommunen gick också 175 barn på privata förskolor. I de två första intervjuerna uppmanades cheferna att beskriva vad i den reviderade läroplanen de såg som viktigt för kvalitetsarbetet. Tredje och fjärde intervjun gick djupare och där fick förskolecheferna beskriva hur de trodde att läroplanen skulle påverka förskolornas kvalitet och utveckling. Man diskuterade också vad kvalitet innebär och vilken roll de hade som chefer.

Referenser

Brodin, J. & Renblad, K. (2014). “Reflections on the Revised National Curriculum for Preschool in Sweden – interviews with the heads”. Early Child Development and Care, 182(2), 306-321.

Uppdragsgivare

Information saknas