“Child Perspectives and Children’s Perspectives – a Concern for Teachers in Preschool”.

Författare
Thulin, S.
Jonsson, A.
Källor
I: Bergman, L. m.fl. (red.): Childhood, learning and didactics. Educare-vetenskapliga skrifter, 2014:2. Malmö: Malmö Högskola. 13-37.
År
2014

Syfte

Studien undersöker förskollärarnas kommunikation med barnen på förskolan. Hur ofta anlägger förskollärarna ett barnperspektiv och i vilken mån tar de in barnperspektivet när de samtalar med barnen? Och vilken betydelse har valet av perspektiv för barnens lärande?

Resultat

Förskollärarna talar med barnen på två olika sätt under aktiviteterna. Författaren kallar metoderna möt och ge återkoppling (meet and respond) och svara och begrunda (respond and consider). I den första dominerar förskolläraren samtalet och styr utifrån sin plan, i den andra är det mer av dialog där barnens perspektiv får en större roll.

 

De två metoderna eller förhållningssätten har vardera två underavdelningar. För möt och ge återkoppling ser de ut så här:

  1. Talar till alla samtidigt. Förskolläraren talar till alla barnen och försvårar på så sätt en dialog.
  2. Styr åt rätt håll. Förskolläraren styr samtalet i den riktning hen har planerat.

 

Underavdelningar för svara och begrunda:

  1. Bredda och fördjupa. Förskolläraren relaterar till barnens erfarenheter och upplevelser, breddar samtalet och kombinerar det med andra former av kommunikation.
  2. Styra uppmärksamheten. Förskolläraren tar upp och bekräftar barnens upplevelser och erfarenheter och för in samtalet på områden som är relevanta för barnens lärande.

 

Det som fungerar bäst för lärandet är svara och begrunda där förskolläraren för in barnens perspektiv i kommunikationen. Här uppmuntrar och engagerar sig förskolläraren i barnens bidrag och perspektiv, och för samtalet vidare mot vidgat lärande. Men analysen visar också att förskollärarna generellt är lyhörda och uppmärksamma på barnens perspektiv oavsett kommunikationsmetod, och att det ökar barnens möjlighet till lärande.

 

 

Design

Studiens material är observationer av förskollärares kommunikation med barn i åldern 1–6 år på två förskolor. Det finns videofilmer av aktiviteter där förskollärare och barn talar om ett bestämt ämne.

 

Filmerna från den ena förskolan visar barn i åldern 1–3 år och en förskollärare, och från den andra förskolan visar de filmerna barn i ålder 3–6 och tre förskollärare. Filmerna är transkriberade med fokus på samtalen mellan barn och förskollärare.

Referenser

Thulin, S. & Jonsson, A. (2014). “Child Perspectives and Children’s Perspectives – a Concern for Teachers in Preschool”. I: Bergman, L. m.fl. (red.): Childhood, learning and didactics. Educare-vetenskapliga skrifter, 2014:2. Malmö: Malmö Högskola. 13-37.

Uppdragsgivare

Information saknas