”Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst”.

Författare
Skjæveland, Y.
Källor
I: Mørreaunet, S., Gotvassli, Å., Hoas Moen, K. & Eva Skogen (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagboklaget.
År
2014

Syfte

Studien belyser och diskuterar hur kravet att de norska förskolorna ska vara lärande organisationer formuleras i centrala styrdokument, och vilken definition av begreppet som dokumenten förmedlar till förskolorna.

Resultat

Läroplanen och andra centrala styrdokument säger inte konkret vad det innebär att vara en lärande förskola. Detta trots att kravet har upprepats och stärkts i många sammanhang och i flera politiska dokument och planer. Fram till 2013 fanns ingen djupare förklaring av vad begreppet lärande organisation innebär och hur förskolorna skulle arbeta för att bli lärande förskolor.

 

Analysen av dokumenten visar att kravet lanserades ungefär samtidigt som förskolorna 2006 hamnade under norska Kunnskapsdepartementet. Kravet var en del i en tydligare betoning av innehållet och kvaliteten i förskolornas verksamhet som var ny i den politiska debatten. Förskolorna som lärande organisationer var en central del av en strategi för att höja kompetensen och förbättra kvaliteten.

Design

Materialet är den norska läroplanen för förskolan och regeringens skrivelser till stortinget från 2006 och framåt. I analysen används en hermeneutisk förståelseram kombinerad med en diskursanalytisk metod.

Referenser

Skjæveland, Y. (2014). ”Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst”. I: Mørreaunet, S., Gotvassli, Å., Hoas Moen, K. & Eva Skogen (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagboklaget.

Uppdragsgivare

Information saknas