”Styrernes arbeid med barnehagen som en lærende organisasjon”.

Författare
Gotvassli, K.
Källor
I: Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Hoås Moen, K. & Skogen, E. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 59-75.
År
2014

Syfte

Studien undersöker vad förskolechefer tycker är utmärkande för förskolor som är lärande organisationer, och hur förskolor kan arbeta för att utvecklas till lärande organisationer.

Resultat

Intervjuerna visar att förskolecheferna har fyra beskrivningar av förskolan som en lärande organisation. De fyra beskrivningarna motsvarar fyra sorters förskolechefer:

  1. ”Läraren.” På dessa förskolor ser man en lärande förskola som en typ av skola och har strukturerade och målinriktade undervisningsaktiviteter. Många av de intervjuade tog klart avstånd från ett sådant sätt att arbeta på förskolan och samma resultat syns i svaren på enkäten. Bara 33 procent svarade att de i hög grad använder den metoden för att etablera en lärande organisation.
  2. ”Utbildningskonsulten.” Lärande på förskolan är kopplat till utbildning och utveckling för de vuxna med strukturerade kurser. I enkäten svarade 44,4 procent att de hade den uppfattningen av förskolan som en lärande organisation.
  3. ”Integratören.” Dessa chefer har en holistisk syn på barnens lärande och utgår från barnens perspektiv. Omsorg, lek och lärande är integrerat och den lärande förskolan är en arena som främjar barns lärande. I enkäten svarade 73 procent att de i hög grad instämde i den synen på en lärande förskola.
  4. ”Processregissören.” Här ser man kompetensutveckling som informell, där man använder reflektion, pedagogisk dokumentation och nätverksgrupper för att främja lärandet hos personalen. I enkäten instämde 58,1 procent i den här bilden av den lärande förskolan.

Design

Materialet är en landsomfattande enkät bland norska förskolechefer och intervjuer med tio förskolechefer. De tio intervjuade kommer från sex kommunala och fyra privata förskolor i två kommuner, en mellanstor stad och en landsbygdskommun. Förskolorna har mellan 20 och 100 barn, två av de intervjuade är män och åldersspannet är från 35 till 60 år.

Frågorna och svarsalternativen i enkäten är utarbetade från svar i intervjuerna för att enkäten ska kunna belysa samma saker. Enkäten gick till 2 600 förskolor utvalda för att vara representativa för Norge (med undantag för öppna förskolor och pedagogisk omsorg), 1 310 förskolechefer svarade på enkäten.

Referenser

Gotvassli, K. (2014). ”Styrernes arbeid med barnehagen som en lærende organisasjon”. I: Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Hoås Moen, K. & Skogen, E. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 59-75.