Teachers’ Experience and Management of Young Children Treated Because of Home Conduct Problems: A qualitative study.

Författare
Drugli, M.B.; Clifford, G.; Larsson, B.
Källor
Scandinavian Journal of Educational Research 52 (3) S. 279-291.
År
2008

Syfte

Studiens syfte är att deskriptivt undersöka lärares och pedagogers hantering av barn med beteendeproblem i skola och förskola. Mer konkret undersöks hur beteendeproblemen kommer till uttryck i skolan och hur lärare och pedagoger hanterar dem, samt samarbetet med föräldrar, andra lärare och andra yrkeskategorier.

Resultat

Resultaten pekar på följande:
Majoriteten av barnen uppvisade ett brett spektrum av beteendeproblem. Pedagoger och lärare förklarade problemen som att de beror på barnet i sig, eller på föräldrarna och barnets familjesituation, eller en kombination av dessa. Vad gäller ledningen av barngruppen rapporterade pedagogerna/lärarna att de måste söka efter lösningar som fungerade för det enskilda barnet. Det var nödvändigt att följa barnet i fråga mycket nära, och därför var de tvungna att välja mellan att stödja barnet med beteendeproblem eller att hjälpa de andra barnen i klassen. De flesta pedagoger och lärare var relativt nöjda med sin hantering av beteendeproblem. Majoriteten av lärarna och pedagogerna beskrev relationen till föräldrarna som positiv. Endast några få sade sig ha svårigheter med detta. Föräldrasamarbetet upplevs som viktigt, men det realiseras endast i begränsad omfattning.
Majoriteten av lärarna och pedagogerna känner att de får bra stöd av kollegor, men de är mindre nöjda med graden av samarbete med andra yrkesgrupper, t.ex. läkare och psykologer. Lärare och pedagoger är mycket engagerade i sitt arbete med barn med beteendeproblem. Arbetet med dessa barn baseras dock mer på subjektiva och individuella perspektiv och preferenser än på professionella utvärderingar. Lärarnas och pedagogernas arbete är inte särskilt djupt förankrat i evidensbaserad kunskap, utan snarare i praktiskt förankrad kunskap.

Design

Undersökningen genomfördes som en intervjustudie med utgångspunkt från aktörernas synpunkter.
Samplet omfattade 127 barn i åldern 4–8 år som deltog i en kontrollerad interventionsstudie.
Kvalitativa intervjuer gjordes med lärarna till 27 av dessa barn för att få beskrivningar av hur beteendeproblemen manifesterar sig i förskole- och skolsammanhang.

Referenser

Drugli, M.B.; Clifford, G.; Larsson, B. (2008). Teachers’ Experience and Management of Young Children Treated Because of Home Conduct Problems: A qualitative study. Scandinavian Journal of Educational Research 52 (3) S. 279-291.

Uppdragsgivare

Information saknas