Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen.

Författare
Holtedahl, G.
Källor
Nordisk Pedagogik 28 (1) S. 52-61.
År
2008

Syfte

Studien diskuterar möjligheterna att förstå förskolepersonalens handlingar mot bakgrund av den inramning där personalen verkar och deras tolkning av situationer i förskolan, för att på så sätt kunna omvärdera och debattera pedagogiska rutiner som ett gemensamt projekt. Forskningsfrågan lyder: Hur påverkar inramningen av en situation förståelsen för förskolepersonalens handlingar?

Resultat

Forskningsresultaten framställs som en diskussion av hur förskolepersonalense handlingar
kan tolkas i olika situationer. Improvisation, baserat på feedback från andra i personalgruppen, spelar en viktig roll för en ung förskolepedagogs arbete med barnen.

Design

Studien är en etnografisk studie som har utformats som en observationsstudie av en kvinnlig pedagogs vardag. Studien bygger på fyra månaders fältarbete på en förskola.

Referenser

Holtedahl, G. (2008). Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen: Nordisk Pedagogik 28 (1) S. 52-61.

Uppdragsgivare

Information saknas