Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem.

Författare
Persson, S.
Källor
Stockholm: Vetenskapsrådet.
År
2008

Syfte

Mot bakgrund av svensk forskning från 1990–2007 kartlägger och analyserar den här studien villkoren för barns lärande på förskolan, i förskoleklasser och fritidsverksamhet. ”Lärande” definieras brett och kartläggningen innefattar studier av barn som lärande, läroprocesser och lärandets position i en institutionell, historisk och social kontext. Studien fokuserar dessutom på vilken betydelse det har att förskola och fritidsverksamhet är frivilliga, medan skolan är obligatorisk.

Resultat

Majoriteten av den forskning som har kartlagts är kvalitativa studier av ett fåtal institutioner.
Teorierna och teoriutvecklingen utifrån forskningen har generellt ett pluralistiskt perspektiv.
Tre faktorer framhävs som betydande för barns lärande: 1) institutionens placering i utbildningssystemet, 2) de institutionella och historiska traditioner som påverkar pedagogers/lärares praktiker, 3) institutionens samhällsmässiga funktion och status. Rapporten avslutas med en kritisk diskussion samt förslag till framtida forskning. Studien visar i övrigt att förskolornas och fritidshemmens underordning i utbildningssystemet påverkar pedagogernas praktiker.

Design

Studien har genomförts genom uppsökande och analys av forskningsrapporter från den svenska forskningen inom området. Forskningskartläggningen innefattar perioden 1990–2007.

Referenser

Persson, S. (2008). Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet