Medvetet Kvalitetsarbete. En uppföljning av kursen Q i förskolan och dess inverkan på förskollärares handlingar i praktiken.

Författare
Rönnerman, K.
Källor
Göteborg: Göteborgs Universitet.
År
2008

Syfte

Studiens övergripande syfte är att utvärdera effekterna av deltagandet i kursaktiviteten
Kvalitetsarbete genom aktionsforskning i förskolan. Kursen har utvecklats inom
projektet ”Q i förskolan” som Center för Skolutveckling genomförde under åren 2004–2006
i samarbete med Lärarförbundet och Göteborgs universitet. Undersökningen syftar till att framhäva viktiga element i kursen som är av betydelse för förskolornas utveckling och kvalitet. Frågorna till informanterna handlar om i vilken omfattning aktionsforskningen används, om specifika moment i kursen anses vara avgörande för en fortsättning, samt hur pedagogerna ser på utvecklingen av sin egen yrkesroll under tiden efter deltagandet i kursen.

Resultat

Resultaten visar att 80 % av pedagogerna även fortsättningsvis använder aktionsforskningen på sina förskolor. De verktyg som de börjat använda tack vare kursen bidrar till ett mer systematiskt tillvägagångssätt i kvalitetsarbetet. Det är tydligt att verktygen dessutom bidrar med kunskap om de enskilda eleverna och ger insikt i vilka ändringar som bör genomföras för att kraven i läroplanerna ska kunna uppfyllas. Denna insikt är föremål för diskussion och reflektioner bland kollegorna – och förbättringar görs på grundval av aktionsforskningen. Pedagogerna hittar nya åtgärder och strategier för att fortsätta sitt arbete. Pedagogerna får en ökad medvetenhet och styrka och ser sig själva som starka i sina yrkesroller. I övrigt visar studien att de pedagoger som deltog i kompetensutvecklingen efterfrågade och uttryckte behov av respons från rektorn. De flesta av rektorerna avsatte tid till att stödja och motivera pedagogerna under kursens lopp, bland annat genom att ta sig tid till möten med pedagogerna i samband med ledning och planering. Slutligen formuleras ett antal rekommendationer om hur kvaliteten i förskolan kan fortsätta utvecklas med hjälp av aktionsforskning.

Design

Ett webbaserat frågeformulär besvarades av 74 pedagoger under våren 2008. Resultaten avrapporterades deskriptivt med citat från pedagogernas svar.

Referenser

Rönnerman, K. (2008). Medvetet Kvalitetsarbete. En uppföljning av kursen Q i förskolan och dess inverkan på förskollärares handlingar i praktiken. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Uppdragsgivare

Information saknas