Response to early literacy instruction in the United States, Australia, and Scandinavia: A Behavioral-Genetic analysis.

Författare
Samuelsson, S.; Byrne, B.; Olson, R. K.; Hulslander, J.; Wadsworth, S.; Corley, R.; Willcutt, E. G.; DeFries, J. C.
Källor
Learning and Individual Differences 18 (3) S. 289-295.
År
2008

Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar de tidiga läs- och skrivfärdigheterna hos tvillingar från förskoleklassen fram till avslutningen i första klass. En jämförelse görs mellan USA, Australien och de skandinaviska länderna i syfte att kartlägga eventuella
skillnader i läs- och skrivfärdigheter mellan länderna.

Resultat

Resultaten presenteras i form av kommentarer till statistiska analyser. De statistiska resultaten
visar att mönstren av genetisk och miljömässig påverkan varierar beroende på utbildningskontexten. Dock verkar genetik i allt större utsträckning kunna förklara de individuella skillnaderna när intensiteten i den tidiga undervisningen ökar. De longitudinella analyserna visar en kontinuitet i genetiken mellan förskoleklass och första klass, oberoende av land, vad gäller såväl läsning som skrivning.

Design

Studien är en kohortundersökning. Frågeformulär har fyllts i av alla tvillingpar som är födda i de deltagande
länderna. En databas med tvillingarnas individuella data användes under datainsamlingen. Databasen uppdateras löpande allt eftersom nyblivna tvillingföräldrar uppmanas att skicka in data om sina nyfödda tvillingar till databasen.

Referenser

Samuelsson, S.; Byrne, B.; Olson, R.K.; Hulslander, J.; Wadsworth, S.; Corley, R.; Willcutt, E.G.; DeFries, J. C. (2008). Response to early literacy instruction in the United States, Australia, and Scandinavia: A Behavioral-Genetic analysis: Learning and Individual Differences 18 (3) S. 289-295.

Uppdragsgivare

Undersökningen har genomförts med stöd från Vetenskapsrådet i Norge, Vetenskapsrådet i Sverige, Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse,