Barns subjektivitet og likeverd: Et bidrag til en diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring.

Författare
Østrem, S.
Källor
Oslo: Universitetet i Oslo.
År
2008

Syfte

Studien behandlar frågan om hur samhället kan främja barns subjektivitet och ta vara på barns grundläggande rätt till deltagande. Studien fokuserar på förskolan som samhällsinstitution och arena för lärande. Studien beaktar teorier om jaget från Charles Taylor och Seyla Benhabib samt Michel Foucaults diskursteori.

Resultat

Studieförfattaren drar slutsatsen att det finns en analytisk grund för att betrakta förskolan som en arena för lärande. Ur ett etiskt perspektiv har detta konsekvenser för hur frågor om förskolan besvaras och formuleras. Frågan om förskolan som institution bliver en fråga om huruvida samhället kan skapa en arena för genomförande av tanken om barnets deltagande i en historisk och social kontext. Vidare blir frågan om barns lärande en fråga om hur vi som samhälle – och som vuxna – kan hjälpa barn att hitta rätt i sin komplexa existens och åstadkomma en meningsfull tolkning av sina erfarenheter.

Design

Studien är utformad med etnografiska, dokumentbaserade och metodologiska drag. Den forskningsmetod som använts är dokumentanalys samt observation på en förskola.

Referenser

Østrem, S. (2008). Barns subjektivitet og likeverd: Et bidrag til en diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring. Oslo: Universitetet i Oslo.

Uppdragsgivare

Information saknas