Barnehagebarns liv i en samisk kontekst: En arena for kulturell meningsskaping.

Författare
Storjord, M. H.
Källor
Tromsø: Universitetet i Tromsø.
År
2008

Syfte

Syftet med studien är att beskriva och undersöka hur förskolebarns liv utvecklas i samiska
förskolor. Undersökningen fokuserar på kulturellt meningsskapande, socialisering, identitet och språk. Följande frågor belyses i undersökningen: Vad karaktäriserar en samisk förskola som institution? Hur konstruerar barn barndomspraktiker? Hur praktiserar personalen social praktik? Vad tycker föräldrarna om samiska förskolor?

Resultat

Studien visar att den samiska förskolan är en viktig arena för socialisering som spelar en central roll för de samiska barnens identitetsutveckling. Dock konstaterar författaren att förskolornas samiska profil inte är så tydlig och genomgående som lagstiftningen kräver. De samiska förskolorna har några signifikanta kännetecken, till exempel att det samiska språket används och att traditionell kunskap överförs, men i grunden är den norska kulturen dominerande, inte den samiska. Avslutningsvis pekar författaren på att det behövs mer forskning inom området.

Design

Studien är utformad som en etnografisk, dokumentbaserad attitydstudie. Data har samlats in genom observationer på två samiska förskolor samt genom registrering av muntlig kommunikation mellan barn. Vidare har olika typer av befintligt skriftligt material granskats i studien.

Referenser

Storjord, M. H. (2008). Barnehagebarns liv i en samisk kontekst: En arena for kulturell meningsskaping. Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Uppdragsgivare

Studien är finansierad med ett doktorandstipendium vid Sami College Kautokeino.