Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn.

Författare
Danmarks Evalueringsinstitut.
Källor
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2008

Syfte

Syftet med utvärderingsrapporten är att skapa en översikt över språkstimuleringsinsatsen och dess effekt, samt att sprida kunskap om goda kommunala praktiker på språkstimuleringsområdet. Utvärderingen handlar främst om att fastställa hur praktikerna har utvecklats sedan 2002, med särskilt fokus på hur det har gått med de delar av insatsen som instruktionerna fokuserades på, d.v.s. att definiera de inblandades upplevelse av insatsens effekt, värdering av vilka faktorer som hämmar respektive främjar insatsen samt förslag på initiativ som kan stödja insatsen.

Resultat

Sammantaget visar resultaten att ungefär hälften av kommunerna har rört sig i den önskade
riktningen. I utvärderingsrapporten rekommenderas sex fokusområden: 1) ytterligare studier för att fastställa insatsens effekt, 2) utveckling av mer systematiska kommunala administrativa redskap, 3) kritiska
undersökningar av kommunala procedurer, 4) bättre information till föräldrar om insatsens syfte och metoder, 5) vidareutbildning av lämpliga anställda samt etablering och utveckling av projekt, 6) förbättring av skolövergången.

Design

Utvärderingen är en kohortstudie som bygger på frågeformulärsundersökningar bland skol- och förskolechefer samt tvåspråkskonsulter/pedagogiska konsulter i alla kommuner i landet. Vidare har sex fallstudier av utvalda kommuner genomförts.

Referenser

Danmarks Evalueringsinstitut (2008). Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Uppdragsgivare

Rapporten har tagits fram på begäran av Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet och