Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner: Slutevaluering.

Författare
Sloth, M.; NIRAS Konsulenterne A/;, Danmarks Evalueringsinstitut; UdviklingsForum I/S; AKF.
Källor
København: Niras, AKF, Udviklingsforum, EVA.
År
2008

Syfte

Studien är en utvärdering av genomförandet av lagen om läroplaner på förskolor, med fokus på följande tre teman: det kommunala ramverket för arbetet med läroplaner, förskolans
arbete med läroplaner, inklusive arbetet med dokumentation och utvärdering, samt effekter av arbetet med läroplaner.

Resultat

Förskolornas arbete med pedagogiska läroplaner upplevs som en professionell framgång. 98 % av personalen uttrycker att pedagogiska läroplaner har ökat deras yrkesmässiga medvetenhet, och 60 % av förskolorna och 80–85 % av fritidsinstitutionerna har infört nya metoder och aktiviteter. 93 % av förskolorna och 57 % av fritidsinstitutionerna har tagit fram en skriftlig plan för införandet av pedagogiska läroplaner. 88 % av de kommunala förvaltningarna upplever att arbetet med pedagogiska läroplaner har gett större transparens. 87–98 % av de tillfrågade inom kommunal förvaltning och 87–94 % av förskolerektorerna menar att de pedagogiska läroplanerna har haft en positiv inverkan på barns lärande och trivsel. De pedagogiska läroplanerna har i mindre grad utgjort ett stöd för samarbetet mellan förskola, förvaltning och den politiska styrningen. Utsatta barn har inte fått någon särskild uppmärksamhet under arbetet med de pedagogiska läroplanerna. Arbetet med dokumentation och utvärdering är mycket olikartat, och det har tolkats på många olika sätt på förskolorna. 50 % av kommunerna har inte utvärderat förskolorna mot bakgrund av de pedagogiska läroplanerna. 50 % av förskolerektorerna menar att mängden använda resurser inte motsvarar resultatet. Tid uppges vara en stor begränsning – och det anses problematiskt att arbetet med dokumentation och utvärdering tar tid från samvaron med barnen. Den kommunalreform och den därav följande kommunsammanslagningen som genomfördes samtidigt har också varit ett hinder för arbetet med de pedagogiska läroplanerna.

Design

Undersökningens utformning omfattar flera element: attityder/
åsikter hos aktörer, ett etnografiskt arbetssätt samt fallstudier.
Studien består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Informanterna i den kvantitativa delen av undersökningen är administrativa chefer i den kommunala förskoleadministrationen, förskolerektorer, ledare inom fritidsverksamhet samt ordförande för föräldraråd på förskolorna och inom fritidsverksamheten. I den kvalitativa delen har intervjuer genomförts med politiker, förvaltare och pedagogiska rektorer i sju kommuner. Dessutom har fältobservationsanteckningar gjorts på 19 förskolor, i kombination med intervjuer med rektorer, personal, föräldrarepresentanter och förskollärare, och lokalt utformad dokumentation har samlats in.

Referenser

Sloth, M.; NIRAS Konsulenterne A/S; Danmarks Evalueringsinstitut; UdviklingsForum I/S; AKF (2008). Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner: Slutevaluering. København: Niras, AKF, Udviklingsforum, EVA.

Uppdragsgivare

Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender i Danmark.