Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan.

Författare
Lindgren, T.
Källor
Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2015:37. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur förskolechefer och förskollärare med Reggio Emilia-inriktning beskriver hur barn orienterar sig i och lär sig förstå olika miljöer. Förskolor med Reggio Emilia-inriktning ser dokumentationen som avgörande för möjligheten att följa barnens utveckling.

Resultat

Det finns en motsättning mellan den dokumentation som personalen vill arbeta med, och politiska krav på dokumentation och på att följa läroplanen.

Under mötena diskuterar personalen olika uppfattningar om vad det innebär när barnen orienterar sig i verkligheten. Men även om personalen beskriver barnen på olika sätt är den dominerande beskrivningen att varje barn själv skapar sin bild av verkligheten utifrån ett medfött anlag för att konstruera och utvärdera sin verklighetsbild genom att stämma av den mot omgivningen.

Design

Materialet består av observationer och intervjuer från en Reggio Emilia-inspirerad förskola i södra Sverige. Författaren observerade sex förskollärare och två pedagogiska handledare som under ett år hade elva möten för planering och reflektion. På mötena diskuterade man problem med den löpande dokumentationen av barnens samarbete under förskolans aktiviteter. Från mötena finns ljudinspelningar och fältanteckningar.

 

Referenser

Lindgren, T. (2015). Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan. Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2015:37. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift