Managing preschool the Lean way. Evaluating work processes by numbers and colours.

Författare
Thedvall, R.
Källor
Social Anthropology 23(1), 42-52.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur kommunala förskolor använder en leanbaserad ledningsmetod i det dagliga arbetet. Intresset är inriktat på hur man använder färgkoder i utvärderingen och hur personalen uppfattar det arbetet.

 

Resultat

Personalen är kluven till utvärderingen med lean. Å ena sidan värjer man sig mot att reducera arbete där känslor och erfarenheter ingår till statistik, å andra sidan är man angelägna att öka mätbarheten i arbetsprocesserna genom att använda färger och siffror. Siffrorna och färgerna som används i Lean boards signalerar objektivitet och politisk neutralitet och personalen uppfattar dem som generella och jämförbara. Utvärderingsmetoderna driver fram mer strukturerad ledning av förskolan och därmed förbättringar som handlingsplaner och mål som går att utvärdera.

Design

Materialet kommer från deltagande observation i sex veckor på två förskolor i Stockholm inklusive möten kopplade till leanprocessen. Författaren har deltagit i en tredagarskurs för leancoacher, sex möten med Lean forum och ett med Lean network, allt arrangerat av kommunen. I materialet ingår också två intervjuer med en kommunal utvecklingskonsulent och en intervju med en förskolechef. Författaren beskriver situationer som visar den praxis som är kopplad till användningen av lean i förhållande till mål utifrån Specific, Measurable, Assignable, Realistic and Time-related (SMART) och utvärderingsmetoder.

 

Referenser

Thedvall, R. (2015). Managing preschool the Lean way. Evaluating work processes by numbers and colours. Social Anthropology 23(1), 42-52.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift