Preschool’s new suit: care in terms of learning and knowledge.

Författare
Löfdahl, A.
Folke-Fichtelius, M.
Källor
Early Years 35(3), 260–272.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur förskolor beskriver omsorgen i sin dokumentation, vilka delar av det pedagogiska arbetet som framgår tydligt i beskrivningarna och vilka delar som inte blir uppmärksammade.

Resultat

Omsorgen beskrivs i huvudsak på fyra sätt i dokumentationen.

  1. En kärnverksamhet. Den innebär stress och hårt arbete. En förskollärare säger att föräldrarna är upptagna av omsorgen i form av mat, sömn och toalettbesök och det pressar förskollärarna att dokumentera att förskolan har utfört dessa saker. En annan förskollärare beskriver omsorgen som barnpassning där man har hand om flera barn än det egna.
  2. En stabil och positiv tillgång. Exempelvis att ha en nära relation till barnen, vilket man kan se som en självklarhet som ingår i det dagliga arbetet och därför inte blir en del av dokumentationen.
  3. Oplanerad och utan specifikt innehåll. En chef säger att man i första hand dokumenterar planerade aktiviteter och därför kommer inte omsorgen med.
  4. Utbildning. Man lär barnen att klara sig själva och anpassar sig till det enskilda barnets utveckling och tempo.

 

Två sätt att hantera stressen kring omsorgen är flyktstrategin och ändringsstrategin. Flykt är när förskollärarna drar sig undan tunga arbetsuppgifter och när de beskriver omsorgen som barnpassning. Ändring är när förskollärarna beskriver enkla vardagsuppgifter som utbildning och kunskaper för barnen.

Förskollärarnas och chefernas hantering av omsorgen är i första hand kopplad till planerade och målinriktade aktiviteter, och de har svårt att beskriva vad omsorgen innebär. Det innebär att omsorgen inte kommer med i dokumentationen på ett systematiskt sätt.

 

Design

Materialet består av inspelningar och anteckningar från personalmöten och intervjuer med två förskollärare och nio förskolechefer. I mötena och diskussionerna deltog 14 förskollärare och två förskolechefer. Samtliga deltagare var kvinnor. Materialet transkriberades och analyserades utifrån teman.

Referenser

Löfdahl, A. & Folke-Fichtelius, M. (2015). Preschool’s new suit: care in terms of learning and knowledge. Early Years 35(3), 260–272.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet.