Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen.

Författare
Kasin, O.
Slåtten, M.V.
Källor
Nordisk barnehageforskning 9(8), 1-16.
År
2015

Syfte

Studien undersöker konflikter kring förväntningar på mäns funktion på förskolan. Intresset är inriktat på hur studerande och anställda förhåller sig till att vara och att ha män på förskolan.

Resultat

Studiens resultat visar på att ett ensidigt fokus på antalet män i förskolan troligtvis snarare döljer än klargör behovet av att utveckla pedagogiska metoder som främjar en jämn könsfördelning. Informanterna är positiva till att öka antalet män i förskolan men de har olika förväntningar på vad det ska leda till. De manliga studenterna är inställda på antalet anställda män ska öka just för att de är män. De som arbetar på eller anknutna till förskolor vill anställa män för att de är annorlunda än kvinnor och ökar mångfalden på förskolan. Det finns en uppfattning att manlig personal på förskolan främjar jämn könsfördelning. På ett samhällsplan kan man se manlig förskolepersonal som ett uttryck för en liberal politik som vill främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. På institutionell nivå är likheten en följd av hur man organiserar aktiviteter och pedagogik, och på ett individuellt plan är jämställdheten en fråga om samarbetsformer inom personalen som förhindrar stereotypa genusföreställningar. Det innebär också att ge barn lika möjligheter oavsett kön.

Design

Materialet kommer från två omgångar av intervjuer från 2009 och 2010: elva enskilda intervjuer med manliga studerande på förskollärarutbildningen från samtliga terminer på Högskolan i Oslo, och tolv enskilda intervjuer med fyra förskolechefer, fyra handledare, två förtroendevalda och två lärare från förskollärarutbildningen. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Materialet analyseras med utgångspunkt i frågan om förekomsten av män i förskolan är ett tecken på jämställdhet. 

Referenser

Kasin, O. & Slåtten, M.V. (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk barnehageforskning 9(8), 1-16.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift